Process för Tillgodoräknande av DDP

Bakgrund:

För att underlätta handläggningen av examensbevis, samt för att visualisera studentens studier från partneruniversitet i Ladok skall studenten ansöka om formellt tillgodoräknande av kurser från partneruniverstietet.

Studenten ansöker om att tillgodoräkna sina studier från hemuniversitet genom följande blankett:
Ansökan om tillgodoräknande av internationella studier inom DDP

Process:

1. Ärendet omfördelas till rätt sektion för handläggning (sektionen avgör själv internt vem som skall hantera dessa ärenden, dock skall personen i frågan vara vetenskapligt kunnig, dvs ha disputerat - detta då beslut om tillgodoräknande kan enbart göras av en examinator)

 • Verifiera att studenten de facto är en DDP student
  (Syns i Ladok under funktion UT10, studenten skall vara antagen på programkod med X på slutet, därtill skall det finnas text där det framgår att studenten är en DDP student, och ett ref.nr till bilaterala databasen)
 • Verifera att studenten har bifogat rätt handlingar
  (ToR som styrker de kurser som skall ingå enligt avtal mellan BTH och partneruniversitetet)

2, Studenten är inte en DDP student - Ansökan avslås

3. Studenten är DDP student - Ansökan beviljas och omfördelas till examenshandläggare

4. Examenshandläggaren:

 • Lägger in tillgodoräknandet i Ladok (Funktion RS21)
 • Inläggningen baseras på ToR och de namn och datum som finns
 • Skriver ut arkivlista som sänds till programansvarig/examinator för underskrift
 • Arkivlistan sänds tillbaka och diarieförs tillsammans med det utfärdade examensbeviset
 • Ärendet avslutas
 • Studenten mottar beslut om tillgodoräknande

Övrigt

Här är en screen bild på hur ett tillgodoräknande mot kurs ser ut. Med kurs innebär att det finns en spegling av kursen som studenten till tillgodoräkna, det är vanligt inom DDP avtal. Om det inte finns en spegling av kursen kommer det stå "Studier vid H/U, Land".

Tillgodoräknandeordningen vid BTH finns här (kommer snart)

För frågor kontakta examen@bth.se

Redigera
Share Dela