Interna kvalitets- och styrdokument, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finns länkar till de kvalitets- och styrdokument inom utbildningen för grundnivå och avancerad nivå som upprättats på BTH.

Administration kring kursgenomförande

På studentcentrums informationssida hittar du som kursansvarig, lärare och/eller examinator en utförlig beskrivning av vilka föreskrifter och rutiner som gäller för att genomföra en kurs.

Administration kring ett kursgenomförande

Antagningsordning

Med antagningsordning avses de regler för grundläggande högskoleutbildning, som högskolan tillämpar, dels ifråga om ansökan och dels för behörighet och urval till högskolestudier.
Antagningsordning (länk till Studentcentrum)

Behörighets- och urvalsregler

Om dispens, grundläggande behörighet, reell kompetens och annat som rör urvalet till kurser och program.
Aktuell information om behörighets- och urvalsregler kommer att publiceras här. Tills vidare hänvisar vi till Studentcentrum.

Delegationsordning avseende kurser på grundnivå och avancerad nivå

Denna delegationsordning aver delegation av vissa uppgifter i anslutning till kurser och kursplaner.  Dnr BTH-1.2.1-0029-2014.

Delegationsordning avseende kurser på grundnivå och avancerad nivå

Examensordning

Dokumentet bestämmer vilka examina som kan utfärdas vid Blekinge Tekniska Högskola.
Examensordning

Lokala studieadministrativa föreskrifter

Om utbildningsplaner, kursplaner, betygsskalor, läsårsdata med mera.
Studieadministrativa regler vid BTH

Tentamensregler

Riktlinjerna behandlar vilka skyldigheter och rättigheter studenten har i anslutning till tentamen på BTH.
Tentamensregler (länk till Studentcentrum)

Rekommendation för ECTS betygsskala

Samtliga sektioner på BTH ska rapportera betyg såväl enligt den svenska betygsskalan som enligt ECTS-betygsskalan för varje inkommande utbytesstudent samt på begäran för BTHs studenter.
Rekommendation för användning av ECTS betygsskala (pdf-dokument)

Regler för studievägledning

I Högskoleförordningen fastlås att "studenter skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering". Högskolan skall också sörja för att erforderlig information om högskolan finns tillgänglig för den som avser att börja grundläggande högskoleutbildningen.
Regler för studievägledning (pdf-dokument)

Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning

Enligt högskoleförordningen har en student som genomgått viss grundläggande högskoleutbildning vid utländskt lärosäte med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning. 

Tillgodoräknandeordning 140122 (länk till Studentcentrum)

Övriga regler och rutiner

Regler och rutiner för personal ang. tentamenshantering, studievägledning, examina, LADOK och antagning finns på Studentcentrums webbsidor.
Studentcentrum

Vad bör jag tänka på i kommunikation med studenter och allmänhet resp. kolleger?

Det är viktigt att notera att det är stor skillnad mellan skyldigheterna gentemot kolleger och gentemot allmänheten, dit även studenter räknas. Inom vilka tidsramar eller på vilket sätt vi kommunicerar inom BTH är något som vi själva får avgöra. Om vi sinsemellan behandlar något som berör en utomstående, bör vi i och för sig dokumentera det som sägs eller skrivs, men utöver det saknas i stort sett regler.

En helt annan sak är det när vi har kontakt med människor som inte är anställda vid BTH. I sådana kontakter representerar vi som anställda alltid myndigheten BTH och måste rätta oss efter de regler som gäller för myndigheter. Det är också viktigt att minnas, att studenter i detta avseende hör till allmänheten och har samma rättigheter som alla andra. Man kan som lärare uppfatta att man känner sina studenter eller att de på något sätt, efter flera års studier, närmast är kolleger. Men rent juridiskt är så inte fallet. Nedan tas några fall upp där myndighetsrollen framträder.

Svarsplikt

Om någon ställer en fråga till en myndighet, t.ex. om någon hör av sig till dig via e-post, så ska vederbörande få ett svar ”så snart som möjligt” enligt förvaltningslagen. Svaret kan också innebära att personen ska vända sig någon annanstans eller att uppgiften inte finns, men ett svar ska lämnas. Däremot måste du inte svara själv, utan du kan be någon annan som är bättre lämpad eller har mer tid. Det är myndigheten BTH som ska svara, inte den enskilde anställde. Och observera att denna svarsplikt även gäller om den som frågar är student. Huruvida du förstår vad svaret ska användas till, påverkar inte skyldigheten att svara.

Inkommande handlingar - diarieföring

När en handling kommer in till BTH, t.ex. via posten eller e-posten, blir den allmän handling. Det innebär bl.a. att den ska vara möjlig att hitta, t.ex. genom att diarieföras.

Handledning efter avslutad kurs

I sin skrift Rättssäker examination (pdf, öppnas i nytt fönster) har dåvarande Högskoleverket gjort klart att högskolan är skyldig att ge handledning även efter att en kurs är avslutad, om studenten inte är underkänd. (Om studenten för att bli godkänd ska ha klarat av sitt arbete inom en viss tid, måste detta framgå av kursplanen.) Det är i detta avseende viktigt att lärare inte åtar sig att fortsätta handledningen för fler studenter än vad som är rimligt. Svarsplikten gäller även mot studenter som får handledning, och man kan bara i undantagsfall hänvisa till tidsbrist.

BTH:s dokument, t.ex. kursplaner och utbildningsplaner, är juridiskt bindande

Enligt högskoleförordningen ska högskolan reglera sin utbildning i kursplaner. Kurser kan föras sam­man i utbildningsprogram. Dessa ska då regleras i utbildningsplaner. Kursplaner och utbildningsplaner utgör således en fortsättning av högskoleförordningen och är bindande på samma sätt. Därför är det synnerligen viktigt att det som skrivs i dessa planer verkligen kan garanteras. Det är tillåtet, även un­der pågående kurs/program, att ändra i kurs- och utbildningsplanerna, men då ska detta ovillkorligen ske genom beslut av behörigt organ.

 

 

Redigera
Share Dela