Interna kvalitets- och styrdokument, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finns länkar till de kvalitets- och styrdokument inom utbildningen för grundnivå och avancerad nivå som upprättats på BTH.

Antagningsordning

Med antagningsordning avses de regler för grundläggande högskoleutbildning, som högskolan tillämpar, dels ifråga om ansökan och dels för behörighet och urval till högskolestudier.
Antagningsordning (länk till Utbildningssidorna)

Behörighets- och urvalsregler

Om dispens, grundläggande behörighet, reell kompetens och annat som rör urvalet till kurser och program.
Aktuell information om behörighets- och urvalsregler kommer att publiceras här. Tills vidare hänvisar vi till Studerandeavdelningen.

Delegerade beslut: kurser och kursplaner

Rätten att fatta beslut om kurser och kursplaner har delegerats vidare från utbildningsnämnden till sektionscheferna i en särskild delegationsordning.
Utbildningsnämndens dokument och mallar

Delegerade beslut: lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden hanterar anställnings- och befordringsärenden för lärare. Lärarförslagsnämndens sammansättning och befogenheter regleras i en delegation.
Lärarförslagsnämnden

Delegationsordning avseende kurser på grundnivå och avancerad nivå

Denna delegationsordning aver delgation av vissa uppgifter i anslutning till kurser och kursplaner.  Dnr BTH-1.2.1-0029-2014.

Delegationsordning avseende kurser på grundnivå och avancerad nivå

 

Examensordning

Dokumentet bestämmer vilka examina som kan utfärdas vid Blekinge Tekniska Högskola.
Examensordning (länk till Utbildningssidorna)

Lokala studieadministrativa föreskrifter

Om utbildningsplaner, kursplaner, betygsskalor, läsårsdata med mera.
Föreskrifter (länk till Utbildningssidorna)

Tentamensregler

Riktlinjerna behandlar vilka skyldigheter och rättigheter studenten har i anslutning till tentamen på BTH.
Tentamensregler (länk till Utbildningssidorna)

Rekommendation för ECTS betygsskala

Samtliga sektioner på BTH ska rapportera betyg såväl enligt den svenska betygsskalan som enligt ECTS-betygsskalan för varje inkommande utbytesstudent samt på begäran för BTHs studenter.
Rekommendation för användning av ECTS betygsskala (pdf-dokument)

Regler för studievägledning

I Högskoleförordningen fastlås att "studenter skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering". Högskolan skall också sörja för att erforderlig information om högskolan finns tillgänglig för den som avser att börja grundläggande högskoleutbildningen.
Regler för studievägledning (pdf-dokument)

Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning

Enligt högskoleförordningen har en student som genomgått viss grundläggande högskoleutbildning vid utländskt lärosäte med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning.
Policy för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning (pdf-dokument)

Övriga regler och rutiner

Regler och rutiner för personal ang. tentamenshantering, studievägledning, examina, LADOK och antagning finns på studerandeavdelningens lösenordsskyddade webbsidor.
Studerandeavdelningen

 

 

Redigera
Share Dela