Interna kvalitets- och styrdokument

Här finns länkar till de övergripande kvalitets- och styrdokument som upprättas på BTH. Dokumenten ligger i bokstavsordning.

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola (dnr BTH-1.2.1-0228-2013), beslutad av högskolestyrelsen 2013-12-10, § 92. (pdf-dokument)

Anställningsordning

Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola (dnr BTH-1.2.1-0159-2014). Fastställd av högskolestyrelsen 2014-05-09. Gäller från och med 2014-05-15 (pdf-dokument)

Antagningsordning

Regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar, dels i fråga om anmälan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning fattas och hur beslut om behörighet och undantag från behörighet överklagas.
Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola (länk till Utbildningssidorna) (dnr: BTH 130-0872-2012) fastställd av Högskolestyrelsen 2012-12-04

Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola (länk till Utbildningssidorna) (dnr BTH-1.2.1-0250-2013) fastsälld av Högskolestyrelsen 2013-12-10. (pdf-dokument)

Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola (länk till Utbildningssidorna (dnr BTH-1.2.1-0331-2014) fastställd av Högskolestyerelsen 2014-12-16. (pdf-dokument)

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, (dnr BTH-1.2.1-0229-2013), fastställd av högskoelstyrelsen 2013-12-10, § 91. (pdf-dokument)

Arbetsordning

Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola. Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola innehåller organisationsplan och beslutsordning.

Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola (dnr BTH-1.2.1-0160-2014), fastställd av Högskolestyrelsen 2014-05-09. Gäller från 2014-05-15 (pdf-dokument)

Arbetsordning för Blekinge Tekniska Hösgkola (dnr BTH-1.2.1-0328-2014), fastsälld av Högskolestyrelsen 2014-12-16. Gäller från 2015-01-01 (pdf-dokument)

Attestordning

Attestordning är till för att skapa säkra och gemensamma rutiner för alla ekonomiska transaktioner. 

Attetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0248-2013, beslutad av Högskolestyrelsen 2013-12-10. (pdf-dokument)

Budget

Aktuell budget för år 2013 är beslutad av Högskolestyrelsen, 2012-12-04

Budget för BTH:s verksamhetsår 2013

Aktuell budget för år 2014 är beslutad av Högskolestyrelsen, 2013-12-10

Budget för BTH:s verksamhetsår 2014 (pdf-dokument)

Aktuell budget för år 2015 är beslutad av Högskolestyrelsen, 2014-12-16

Budget för BTH:s verksamhetsår 2015 (pdf dokument)

Budgetunderlag

Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2016-2018. Fastställd av högskolestyrelsen 2015-02-17.

Delegationsordning

Rektors delegationsordning, R005/14, BTH-1.2.1-0008-2014

Forsknings- och utbildningsstrategi

Blekinge Tekniska Högskola har en utbildnings- och forskningsstrategi som sträcker sig mellan 2013-2016. Beslutades av högskolestyrelsen 2013-09-16. 
BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Föreskrifter vid nominering till dekaner och prefekter och val av lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Föreskrifter vid nominering till dekaner och prefekter och val av lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, fastställdes av högskolesestyrelsen 2013-09-16, § 59.

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy fastställd av styrelsen 2010-10-14.

Informationsäkerhetspolicy (pdf-dokument 582 kB, öppnas i nytt fönster)

Inköps- och upphandlingsregler

All upphandling ska genomföras lagenligt, affärsmässigt och effektivt så att behovet av varor och tjänster tillgodoses med hänsyn till funktion, kvalitet, miljö och pris.

Inköps- och upphandlingsregler (pdf, öppnas i nytt fönster)

Innovationspolicy

Innovationspolicy fastställd av styrelsen 2005-06-21.
Innovationspolicy (pdf-dokument 43,8 kB)

Internationaliseringspolicy

Internationaliseingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola fastställd av styrelsen 2014-05-09, § 31.

Internationaliseringspolicy för Blekinge Tekniska Högskola.Fastställd av högskolestyrelsen 2014-05-09. Gäller från och med 2014-05-15. (pdf-dokument)

Internationaliseringsstrategi

Internationaliseringsstrategi för Blekinge Tekniska Högskola. R 072/14, (dnr BTH-1.2.1-0218-2014) (pdf-dokumnet)

Kommunikationspolicy

Kommunikation är ett strategiskt verktyg som BTH använder för att uppnå sina övergripande verksamhetsmål som presenteras i högskolans utvecklingsplan. Policyn utgör ett ramverk för hur BTH:s medarbetare ska arbeta med kommunikation och informationshantering.
Kommunikationspolicy (länk till kommunikationsavdelningen)

Kvalitetsarbete på BTH

Kvalitet är ett uttryck för högskolans förmåga att fullgöra sina uppgifter och uppdrag. Detta dokument fokuserar på verksamhetsplanering och uppföljning på lärosätes- respektive sektions-/enhetsnivå.

Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (dnr BTH-1.2.1-0140-2014) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-05-09. Gäller från och med 2014-05-15. (pdf-dokument)

BTH:s program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2014.
Program och handlingsplan för kvalitetsarbete fastställd R008/15, dnr 1.2.1-0018-2015 (öppnas i nytt fönster som PDF)

Likabehandlingsplan för personal och studenter

Likabehandlingsarbete har till syfte att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

Likabehandlingsplan för personal. Lika rättigheter och möjligheter 2014 - 2016, R054/14, BTH-1.2.1-0181-2014

Likabehandlingsplan för studenter, R055/14, BTH-1.2.1-0182-2014

Åtgärder mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering R055/14, BTH-1.2.1-0182-2014 (bilaga till likabehandlingsplan, pdf-dokument)

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörningsplanen är avsedd att spegla högskolans övergriipande strategi för lokalförsörjningsplaneringen de närmaste tre åren. Planen revideras en gång per år och utgör bl. a. underlag för högskolans budget.

Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2016-2018

Miljömål

BTH har regeringens uppdrag att införa och arbeta med miljöledningssystem (M2008/4821/H). Miljömål 2013-2015 är en del av BTH:s miljöledningssystem.
Miljömål fastställda enligt beslut 2013-10-14 (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Miljöpolicy

Miljöpolicy fastställd enligt beslut 040213.
Miljöpolicy (pdf-dokument)

Organisationsplan inklusive beslutsordning

2010-09-03 fastställde högskolestyrelsen en ny organisationsplan för BTH. Detta dokument innefattar också den så kallade beslutsordningen som anger vilka organ eller beslutsfattare som får fatta beslut för BTH:s räkning.
Dokumentet ersätter den tidigare organisationsplanen inklusive beslutsordning som fastställdes 2009-06-15. Dokumentet ingår i Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola. (se ovan)


Policy för Blekinge Tekniska Högskolas uppdragsutbildning

Policy för Blekinge Tekniska Högskolas uppdragsutbildning, dnr 13-1548-2009

Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola

Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola (dnr 130-0302-2012), fastställd av högskolestyrelsen 2012-04-24. Gäller från och med 2012-07-01.

Regler för representation

Regler för representation R108/13, dnr BTH-1.2.1-0225-2013. Gäller från 2014-01-01 tillsvidare(pdf-dokument)

Resepolicy

Tjänsteresandet vid BTH ska präglas av miljömedvetenhet, hushållning av ekonomiska resurser och arbetstid samtidigt som resenären skall garanteras ett komfortabelt och trafiksäkert resande.
Resepolicy (pdf-dokument)

Riktlinjer för hantering av plagiering på grund-, avancerad- och forskarnivå på BTH

BTH:s gemensamma förhållningssätt och tydlga riktlinjer för hur alla parter på högskolan ska arbeta för att motverka plagiering.Fastställd 2012-09-10, R079/12, BTH130-0677-2012.

Riktlinjer för hantering av plagiering på grund-, avancerad- och forskarnivå på BTH.

Verksamhetsplan

Syftet med BTH:s Verksamhetsplan är att utgående från regleringsbrev, utbildnings- och forskningsstrategin, kvalitetssäkringssystem, verksamhetsuppdrag, rektorsuppdrag, policyer och planer samla ihop och prioritera hög-skolans viktigaste mål och strategier för aktuellt år, utifrån ovanstående dokument och presentera högskolans viktigaste mål och strategier på ett tydligt sätt.

Verksamhetsplanen är högskolestyrelsen och högskoleledningens dokument för att beskriva Blekinge Tekniska Högskolas mest prioriterade mål och strategier för det aktuella verksamhetsåret.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015, beslutad av Högskolesteyrelsen 2014-12-16 (pdf-dokument)

Redigera
Share Dela