Länkar

Nedan finner ni länkar till olika sidor som kan vara aktuella vid en upphandling.

Avropa.se

Avropa.se ska tjäna som en portal för all statlig inköpssamordning. Här finns bland annat information om alla statliga ramavtal.

Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets verktyg för hållbar upphandling. Här finns information och hjälpmedel som kan hjälpa till att underlätta arbetet för inköpare och leverantörer.

Exportrådet

Här kan man hitta information om Incoterms leveransvillkor.

Institutet mot mutor

Här finns information om gällande lagstiftning och rättspraxis vad gäller bestickning och mutor mm.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU reglerar all upphandling som genomförs vid statliga myndigheter oavsett värde. Med upphandling avses köp, leasing, hyra och hyrköp av varor, tjänster och byggentreprenader.

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företag följer konkurrenslagen. Från och med 2007-09-01 har Konkurrensverket ansvaret för tillsyn över offentliga upphandlingar och att granska att de offentliga aktörerna som ska följa upphandlingsreglerna gör det och följer LOU.

Visma Commerce AB 

Här går det att annonsera upphandlingar. Visma Commerce AB arbetar med att förenkla offentlig upphandling med hjälp av en internetbaserad informationstjänst, samt med utbildning och rådgivning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar.

SIS- Swedish Standards Institute

Här kan man hitta information om olika standarder samt beställa böcker och broschyrer. 

Svensk Handel

Svensk Handel har upprättat Varningslistan, en lista på oseriösa företag.

WTO- Government Procurement Agreement

Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling. GPA-reglerna är införlivade i EG:s upphandlingsdirektiv som i sin tur är införlivade i LOU.

Redigera
Share Dela