Tröskelvärden

Europeiska kommissionen publicerar vartannat år nya tröskelvärden för offentlig upphandling. Beloppen fastställs i euro och de länder som inte har den gemensamma valutan får räkna om beloppen till nationell valuta. Nuvarande värde gäller perioden 1 januari 2014 - 31 december 2015.

De fastlagda beloppsgränserna, de så kallade tröskelvärdena, avgör vilken typ av upphandlingsförfarande som ska användas.

Om värdet överstiger 1 169 378 kr ska en EU-upphandling göras. Tröskelvärdena reglerar bland annat hur annonsering ska ske och vilka olika tidsfrister det är som gäller vid en upphandling.

Tröskelvärdet ska beräknas exklusive moms. Skatter, tullar och andra avgifter ska dock räknas in. Tröskelvärdet ska beräknas för hela avtalets löptid och eventuella optioner och förlängningsklausuler ska också räknas in.

Värdet av en upphandling beräknas olika beroende på om det löper på bestämd tid eller obestämd tid.

Vid leasing, köp, hyra eller hyrköp med en löptid på upp till 12 månader beräknas värdet till kostnaden för kontraktet under löptiden. Kontrakt som överstiger 12 månader ska beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden plus varans uppskattade restvärde. Om kontraktet löper på obestämd tid ska värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerat med 48.

Det är förbjudet att dela upp en vara eller tjänst i flera delupphandlingar, bara för att komma under tröskelvärdet. Varje delvärde ska ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

Redigera
Share Dela