The Problem of Objects in Design of Health Care Information Systems

Document type: Licentiates
Full text:
Author(s): Hans Kyhlbäck
Title: The Problem of Objects in Design of Health Care Information Systems
Translated title: Problemet med objekt i design av infromationssystem för hälso- och omvårdnadsarbete
Series: Blekinge Institute of Technology Licentiate Series
Year: 2005
Issue: 7
Pagination: 101
ISBN: 91-7295-063-3
ISSN: 1650-2140
Publisher: Blekinge Institute of Technology
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign)
School of Engineering S- 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: hans.kyhlback@bth.se
Language: English
Abstract: This thesis is about two different theoretical interpretations of objects and object-orientation in design of health care information systems – the interpretations of Activity Theory/Developmental Work Research and Computer Science respectively. One motive to my interest in objects of work and software, is to better understand the problems and possibilities in an inter¬dis¬ciplinary research project. With an origin in 2001, a Wound Care Project began as a joint R & D endeavour with the initial idea of utili¬zing digital photos. Soon, an information system (“Hedvig”) was developed for the purpose of managing digital photos and related treatment records on wounds. Later, this work expanded in creation of a distributed information system (“Helar”), a digital prototype for support of wound care treatment.
Eventually, the thesis is summing up reflections related to the object concepts. AT/DWR has its strength in analysis and design of required change in a work practice but is still weak in method and techniques for support of making specific computa¬tional systems. In a way this shortcoming is thought of to be balanced by the technological CS discipline of which one of its main forces is to develop theory and practice for construction of computational information systems. This thesis suggest, in the inter¬dis¬ciplinary field of Health Care Information Systems Design, a further developed object con¬cept, and related scenarios and use cases, as a way of taking advantage of a combination of those two different strengths.
Summary in Swedish: Avhandlingen handlar om två olika teoretiska tolkningar av objekt och objektorientering i design av informationssystem för hälso- och omvårdnadsarbete - tolkningar utifrån verksamhetsteori/utvecklande arbetsforskning (activity theory/developmental work research: AT/DWR) å ena sidan och datavetenskap (computer science: CS) å den andra. Ett motiv för mitt intresse för objekt i arbete och i programvara, är att bättre förstå problem och möjligheter i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Med en början i 2001, startade ett sårvårdsprojekt som ett forsknings- och utvecklingsarbete med den initiala idén att nyttja digitala foton, och snart utvecklades ett informationssystem ("Hedvig") för syftet att hantera digitala foton och annan relaterad behandlingsdokumentation för sårvård. Senare expanderade detta arbetet i skapandet av ett distribuerat informationssystem ("Helar"), en digital prototyp för stöd av sårbehandlingsarbete. Denna avhandling summerar reflektioner relaterade till objektbegreppen. AT/DWR har sin styrka i analys och design av efterfrågad förändring av en arbetspraktik, men är fortfarande svag i metod och tekniker för att stödja skapandet av specifika datorsystem. På ett sätt är det här tillkortakommandet tänkt att balanseras av den teknologiskt datavetenskapliga disciplinen, där en av dess främsta drivkrafter är att utveckla teori och praktik för konstruktion av datoriserade informationssystem. I det tvärvetenskapliga fältet av design av informationssystem för hälso- och omvårdnadsarbete, föreslår denna avhandling fortsatt utveckling av objektkoncepten, och utveckling av de relaterade "scenarios" och "use cases", som ett sätt att dra fördel av en kombination av dessa två olika förtjänster, som de olika disciplinerna står för. objekt, objektorientering, sårvård, digitala foton, verksamhetsteori, datavetenskap, informationssystem
Subject: Computer Science\General
Human Work Science\Human Computer Interaction
Human Work Science\Work Practice
Keywords: object, object-orientation, wound care, digital photos, activity theory, computer science, information system
URN: urn:nbn:se:bth-00293
Edit