Rum för handling. Kollaborativt berättande i digitala medier

Document type: Dissertations
Full text:
Author(s): Ylva Gislén
Title: Rum för handling. Kollaborativt berättande i digitala medier
Translated title: Space for action. Collaborative narrative in digital media
Series: Blekinge Institute of Technology Dissertation Series
Year: 2003
Issue: 4
Pagination: 281
ISBN: 91-7295- 026-9
ISSN: 1650- 2159
Publisher: Blekinge Institute of Technology
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science, Media Technology and Humanities (Institutionen för arbetsvetenskap, medieteknik och humaniora)
Department of Human Work Science, Media Technology and Humanities, Box 520, 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: ylva.gislen@k3.mah.se
Language: Swedish
Abstract: Avhandlingen fokuserar på kollaborativt berättande i digitala medier, och tar avstamp i relativt detaljerade beskrivningar av de designprojekt som utgör avhandlingsarbetets ryggrad. Kännetecknande för dessa designprojekt är att de kombinerar fysiska och virtuella rum och/eller flera medieplattformar. Utifrån kritiska läsningar av designval och bruk av de koncept och prototyper som designprojekten utmynnat i presenteras argument för föreslagna "sätt att se" på design av berättande i digitala medier och centrala kvaliteter i miljöer för kollaborativt berättande.
Grundläggande är att se berättande som en överenskommelse, som måste springa ur den berättarsituation, den fysiska och sociala verklighet, som utgör en oavvislig del av allt berättande. Denna överenskommelse upprättar ett "rum" för att undersöka och värdera möjlig mänsklig handling, ett rum vars estetiska egenskaper inte kan skiljas från de etiska och politiska frågeställningar som sätts i rörelse av allt berättande. Utifrån detta grundläggande synsätt diskuteras frågan om utformandet av handlingsutrymme i relation till interaktivitet i digitala medier, begrepp som roll, karaktär, samarbete och konflikt samt rytm, poesi och mångtydighet.
Argumenten och resonemangen grundas, utöver i den kritiska läsningen av designprojekten, också i en bredare översikt av narrativitetsbegreppets utveckling inom human- och samhällsvetenskaperna de senaste två decennierna samt i en diskussion av teorier, synsätt och vanliga grundantaganden kring berättande i digitala media.
Utrymme i avhandlingen ges också åt en kunskapsteoretisk diskussion kring frågan om design som forskning, främst ur ett perspektiv grundat i STS-fältet men också i relation till förda resonemang ifråga om praxisbaserad forskning i allmänhet och designforskning och designteori i synnerhet.
Subject: Human Work Science\Human Computer Interaction
The Humanities\Comparative Literature
Human Work Science\Computer Supported Cooperative Work
Keywords: interaction design, practice-based research, narrativity, collaborative narrative
URN: urn:nbn:se:bth-00233
Edit