Adolescents with TMD Pain - the Living with TMD Pain Phenomenon

Document type: Conference Presentations
Peer reviewed: Yes
Author(s): Ing-Marie Nilsson, Thomas List, Ania Willman
Title: Adolescents with TMD Pain - the Living with TMD Pain Phenomenon
Translated title: Ungdomar med temporomandibular disorder (TMD) smärta - att leva med käksmärta
Conference name: 13th World Congress on Pain
Year: 2010
Publisher: IASP, International Assocciation for the Study of Pain
City: Montreal
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: ania.willman@bth.se
Language: English
Abstract: Temporomandibular disorder (TMD) pain is common among adolescents, with more girls than boys reporting pain. Studies have shovn that TMD pain in adolescents has an impact on daily living. Depressive symtoms scores, somatic complaints, and limitations in jaw function were higher in adolescents with TMD pain than in non-affected adolescents. Quantitative research observes patients on a group level. But all patients are unique and the third cornerstone in evidence-based medicine - patient values - is often neglected. patient values are the unique preferences, concerns and expectations each patient brings to a clinical encounter and which must be integrated into clinical decisions if they are to serve the patient. Qualitative research methods can contribute to our knowledge by deepening our understanding of the experiences of the individual teenager with TMD pain. Aims: To acquire a deeper understanding of adolescents' experiences of living with TMD pain. Method: Twenty-one adolescents with TMD pain, aged 15 to 19, were strategically selected from a group of patients referred to an orofacial pain clinic. The patients were examined and received diagnosis per the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. One-on-one interviews that followed a semi-structured protocol focused on the patient's experiences of living with TMD pain. The interviews were recorded and transcribed verbatim, followed by content analysis. Result: Content analysis led to the overall theme "Adolescents with TMD pain live in continual pain; physical problems and daily demands form a vicious circle that causes adolescents to oscillate between hope and despondency". The manifest content formning the theme consisted of three categories that evolved from 13 subcategories. Conclusion: TMD pain is a substantial problem for affected adolescents and has consequences for their life, Qualitative analysis deepens our understanding of the adolescent patient with pain, thus making more individualized support and treatment possible.
Summary in Swedish: Käksmärta (Temporomandibulär smärta, TMD) är vanligt bland ungdomar, mer vanligt bland flickor än pojkar. Studier har visat att TMD påverkar dagligt liv. Studier med kvantitativ metod observerar patienter på gruppnivå. men alla patienter är unika och den tredje hörnstenen i evidensbaserad medicin är ofta förbisedd - patientens egna värderingar.Patientens värderingar handlar om unika preferanser, bekymmer och förväntningar och dessa måste integreras i det kliniska beslutsfattandet. Forskning med kvalitativ metod kan bidra till fördjupad förståelse för dessa ungdomars erfarenheter. Syfte: att få en fördjupad förståelse för ungdomars erfarenheter av att leva med TMD. Metod: 21 ungdomar mellan 15-19 år valdes strategiskt från en grupp patienter vid en orofacial smärtklinik. De undersöktes och diagnostiserades med TMD. Enskilda intervjuer med ett semistrukturerat frågeformulär utfördes och dessa skrevs ut ordagrannt. Därefter analyserades materialet med innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen ledde till det övergripande temat "Ungdomar med TMD smärta lever med ständig smärta; fysiska problem och dagliglivets krav formar en plågsam cirkel som leder till att de unga växlar mellan hopp och förtvivlan". det manifesta innehållet som ledde till temat utgjordes av tre huvudkategorier och 13 subkategorier. Slutsats: TMD smärta är ett stort problem som påverkar de unga och har konsekvenser för deras dagliga liv. Analys med kvalitativ metod fördjupar vår förståelse för unga patienter med smärta, vilket kan leda till en mer individualiserad vård och behandling.
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Keywords: TMD pain, content analysis
Edit