Impacts of project-overload on innovation inside organizations: Agent-based modeling

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Farnaz Motamediyan Dehkordi, Anthony Thompson, Tobias Larsson
Title: Impacts of project-overload on innovation inside organizations: Agent-based modeling
Translated title: Effekter av projektöverbelastning på innovationsförmåga i organisationer: Agent-baserad modellering
Conference name: International Conference on Technology and Innovation, ICTI 2012
Year: 2012
City: Venice, Italy
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering - Dept. of Mechanical Engineering School of Engineering - Dept. of Strategic Sustainable Development, School of Engineering - Dept. of Strategic Sustainable Development (Sektionen för ingenjörsvetenskap - avd. för maskinteknik)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona, School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ing/
Authors e-mail: farnaz.motamediyan@bth.se, anthony.thompson@bth.se, tobias.larsson@bth.se
Language: English
Abstract: Market competition and a desire to gain advantages on globalized market, drives companies towards innovation efforts. Project overload is an unpleasant phenomenon, which is happening for employees inside those organizations trying to make the most efficient use of their resources to be innovative. But what are the impacts of project overload on organization’s innovation capabilities? Advanced engineering teams (AE) inside a major heavy equipment manufacturer are suffering from project overload in their quest for innovation. In this paper, Agent-based modeling (ABM) is used to examine the current reality of the company context, and of the AE team, where the opportunities and challenges for reducing the risk of project overload and moving towards innovation were identified. Project overload is more likely to stifle innovation and creativity inside teams. On the other hand, motivation on proper challenging goals are more likely to help individual to alleviate the negative aspects of low level of project overload
Summary in Swedish: Konkurrensen på marknaden och en önskan att få fördelar på en globaliserad marknad, driver företag mot att satsa mer på innovation. Projekt-överbelastning är en företeelse som händer för anställda inom de organisationer som försöker uppnå det mest effektiva nyttjandet av sina resurser att vara innovativa. Men vad är effekterna av projektet-överbelastning på organisationens innovationsförmåga? Advanced Engineering-team (AE) i en stor aktör på marknaden för tillverkare av tunga fordon lider av projekt-överbelastning i sin strävan att nå innovation. I detta arbete används agent-baserad modellering (ABM) för att undersöka den rådande verkligheten i bolaget och för AE-teamet, där möjligheter och utmaningar för att minska risken för projektöverbelastning och röra sig mot innovation identifierades. Projekt-överbelastning är mest sannolikt ett hinder för innovation och kreativitet inom team. Med korrekta utmanande mål nås en benägenhet att stötta individen för att lindra effekterna av projektöverbelastning.
Subject: Mechanical Engineering\General
Human Work Science\Work Practice
Business Administration\Organization
Keywords: Innovation, Creativity, Project overload, Agent-based modeling
Edit