An Overview of the Gaps and Limitations in the Utilization of GITs for Road Infrastructure Maintenance in Uganda

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Lydia Mazzi Kayondo-Ndandiko, Gerhard Bax, Sandy Stevens Tickodri Togboa
Title: An Overview of the Gaps and Limitations in the Utilization of GITs for Road Infrastructure Maintenance in Uganda
Translated title: En översikt över luckor och begränsningar i utnyttjandet av Gits för väginfrastruktur Underhåll i Uganda
Conference name: 5th ESRI Eastern Africa User Conference (EAUC)
Year: 2010
City: Nairobi, Kenya
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: lydia.mazzi..kayondo@bth.se, Lndandiko@yahoo.co.uk
Language: English
Abstract: This paper is part of ongoing research on the use of Geographical Information Technologies (GITs) as decision support tools in road infrastructure maintenance in Uganda. It discusses the gaps in the use of GITs in the road infrastructure maintenance process of Uganda and the limitations experienced while enhancing the use of these technologies. Road maintenance organizations using GITs are often faced with the need and desire to solve similar and cross-cutting technical problems that are repetitive in nature. However, their current institutional arrangements do not permit forging of lasting partnerships, use of standardized data and operating under a coordinated GIS infrastructure. They also lack common and standardized datasets to address key state-wide and local maintenance requirements. Challenges to coordinating how geospatial data are acquired and utilized are the norm in Uganda. Similarly, collection of duplicate data sets at the local and national levels is a common scenario. We finally identify the limitations to use of GITs in the sector as; lack of infrastructure to support utilization of geographic datasets, unavailability of and limited accessibility to geographic data, lack of geospatial capacity at individual and organizational levels and the digital divide. Above all, there are no policies for accessibility and standard use of GITs.
Summary in Swedish: Geografisk informationsteknik (Gits), väginfrastruktur Underhåll (RIM), Data, Uganda Detta dokument är en del av pågående forskning om användning av Geografisk informationsteknik (Gits) som verktyg för beslutsstöd i väginfrastruktur underhåll i Uganda. Den diskuterar de luckor i användningen av Gits i väginfrastrukturen underhållsprocessen Uganda och begränsningar upplevde samtidigt som användningen av dessa tekniker. Vägunderhåll organisationer som använder Gits är ofta konfronteras med behovet och viljan att lösa liknande och övergripande tekniska problem som är återkommande i naturen. Däremot medger de nuvarande institutionella arrangemang inte skapa varaktiga partnerskap, användning av standardiserade uppgifter och arbetar under ett samordnat GIS-infrastruktur. De saknar också gemensamma och standardiserade datamängder att hantera viktiga för hela staten och lokala underhållsbehov. Utmaningar att samordna hur geospatiala data förvärvas och utnyttjas är normen i Uganda. Likaså ställer samling av dubbla uppgifter på lokal och nationell nivå är ett vanligt scenario. Vi identifierar slutligen begränsningar för användningen av Gits inom sektorn, brist på infrastruktur för att stödja användningen av geografiska datamängder, avsaknad av och begränsad tillgänglighet till geografiska data, bristande geospatiala kapacitet på individ-och organisationsnivå och den digitala klyftan. Framför allt finns det inga riktlinjer för tillgänglighet och standard användning av Gits.
Subject: Spatial Planning\General
Technoscience Studies\ICT for Development
Technoscience Studies\General
Keywords: Geographical Information Technologies (GITs), Road Infrastructure Maintenance (RIM), Data, Uganda
Note: Published in the proceedings of the 5th ESRI Eastern Africa User Conference (EAUC)
Edit