Interpretation, interaction and reality construction in software engineering: An explanatory model

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Author(s): Kari Rönkkö
Title: Interpretation, interaction and reality construction in software engineering: An explanatory model
Translated title: Tolkning, interaktion och verklighetskonstruktion i programvaruteknik: En förklarande modell
Journal: Information and Software Technology
Year: 2007
Volume: 49
Issue: 6
Pagination: 682-693
ISSN: 0950-5849
Publisher: Elsevier
ISI number: 000246599700012
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign)
School of Engineering S- 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: Kari.Ronkko@bth.se
Language: English
Abstract: The incorporation of social issues in software engineering is limited. Still, during the last 20 years the social element inherent in software development has been addressed in a number of publications that identified a lack of common concepts, models, and theories for discussing software development from this point of view. It has been suggested that we need to take interpretative and constructive views more seriously if we are to incorporate the social element in software engineering. Up till now we have lacked papers presenting 'simple' models explaining why. This article presents a model that helps us better to understand interpretation, interaction and reality construction from a natural language perspective. The concepts and categories following with the model provide a new frame of reference useful in software engineering research, teaching, and methods development.
Summary in Swedish: Införlivandet av forskning utifrån sociala utgångspunkter är fortfarande begränsat inom programvaruteknik. Detta trots att det sociala elementet inom programvaruutveckling har efterfrågats i publikationer under en period av minst 20 år. Det har identifierats en brist på delade koncept, modeller, och teorier som en nödvändighet för att kunna diskutera progamvaruteknik ur detta perspektiv. Det har föreslagits att vi måste ta tolkande och konstruktivistiska perspektiv på mer allvar om vi skall lyckas med att införliva det sociala elementet i programvaruteknik. Fram tills nu har vi saknat publikationer som presenterar ”enkla” modeller som kan hjälpa oss förstå varför. I denna artikel presenteras en modell som hjälper oss bättre förstå tolkning, interaktion och verklighetskonstruktion från ett ”språk i användning” perspektiv. Koncepten och kategorierna som följer med modellen ger oss ett nytt ramverk av referenser som är användbara i forskning, undervisning, och metodutveckling inom programvaruteknik.
Subject: Software Engineering\General
Human Work Science\Work Practice
Sociology\General
Keywords: Studies; Social interaction; Software engineering; Systems development; Models
Note: Special issue on Qualitative Software Engineering Research
Edit