Dietary Intake in Elderly Living at Sheltered Houring in Sweden

Document type: Conference Presentations
Peer reviewed: Yes
Author(s): Mats Lintrup, Kerstin Ulander
Title: Dietary Intake in Elderly Living at Sheltered Houring in Sweden
Translated title: Kostintag hos äldre boende på särskilt boende
Conference name: 5th European Congress on Nutrition and Health in the Elderly People
Year: 2008
Pagination: 125
ISBN: 978-83-7583-003-3
Publisher: Warsaw University of Life Sciences Press
City: Warsaw, Poland
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: mats.lintrup@bth.se
Language: English
Abstract: BACKGROUND: Most dietary intake studies, of elderly living in sheltered housing (SH) in Sweden, where performed in larger Swedish cities. Hardly any equivalent studies had been performed in smaller Swedish municipalities.

OBJECTIVE: To study dietary intake in relation to dietary requirements in elderly living in Swedish SH.

DESIGN: A 7-day dietary record was completed in 105 elderly, with a mean age of 85 years, living in three different SH in a smaller Swedish municipality. The participant rate was 81%.

OUTCOME: Mean daily energy intake in women was 1724 kcal and in men 2185 kcal. According to the calculated individual energy needs an insufficient intake was recorded for 55% of the participants. Out of all energy intake 91% took place in a period of 10 hours during daytime. The intake of many vitamins and minerals was below the RDI for a large number of the participants. For 20% the participants the BMI was below 20 and 5% had a BMI of 30 or more.

DISCUSSION: Many of the elderly living in SH have an insufficient dietary intake. A large number of residents living in SH are not eating according to dietary requirements and mealtime recommendations. Compared to studies carried out in large Swedish cities, the elderly in this smaller municipality had a better dietary intake, although insufficient. This outcome could possibly be explained by divergent cooking preparations. Due to the insufficient vitamin and mineral intake all elderly living in Swedish SH should be offered a daily multivitamin and -mineral supplementation.
Summary in Swedish: BAKGRUND: De flesta kostintagsstudier som gäller äldre boende på särskilt boende, är utförda i större svenska städer. Ett ytterst fåtal har genomförts in mindre svenska kommuner. SYFTE: Att studera kostintaget och jämföra med kostrekommendationer för äldre boende på särskilt boende i Sverige. METOD: En 7-dagars kostregistrering genomförde hos 105 äldre (medelålder 85 år) boende på tre särskilda boenden i en mindre svensk kommun. Deltagarantalet var 81 %. RESULTAT: Det dagliga energiintaget var i genomsnitt 1724 kcal för kvinnor och 2185 kcal för män. Enligt det individuellt beräkade energibehovet hade 55 % ett otillräckligt intag. Hela 91 % av energiintaget skedde under en 10-timmarsperiod. Intaget av många vitaminer och mineraler understeg det rekommendetade dagliga intaget för många av deltagarna. Av deltagarna hade 20 % ett BMI som var lägre än 20 och endast 5 % hade ett BMI som översteg 30. DISKUSSION: Många av de äldre boende på särskilda boenden har ett otilläckligt kostintag. En stor andel av de boende på särskilda boenden har inte ett kostintag som uppfyller det rekommenderade kostintaget och måltidsfördelningen. Jämfört med studier utförda i större svenska städer, hade de äldre i den här mindre kommunen ett bättre kost- och näringsintag, även om det var otillräckligt för många. Resultatet kan delvis förklaras av skillnader i tillagning och distributionen av maten. Eftersom ett så stort antal av äldre boende på någon form av äldreboende har ett så undermåligt kost- och näringsintag så borde samtliga äldre boende på någon form av äldreboende erbjudas ett dagligt multivitamin- och mineraltillskott.
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Keywords: elderly, dietary intake, dietary requirements, malnutrition
Edit