Adolescents with Temporomandibular Disorder Pain - The Living with TMD Pain Phenomenon

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Author(s): Ing-Marie Nilsson, Thomas List, Ania Willman
Title: Adolescents with Temporomandibular Disorder Pain - The Living with TMD Pain Phenomenon
Translated title: Ungdomar med käksmärta /temporomandibulär smärta - att leva med TMD-smärta.
Journal: Journal of Orofacial Pain
Year: 2011
Volume: 25
Issue: 2
Pagination: 107-116
ISSN: 1064-6655
Publisher: Quintessence publishing co. inc.
ISI number: 000290593500003
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: ania.willman@bth.se
Language: English
Abstract: Aim: To acquire a deeper understanding of adolescents' experiences of living with temporomandibular disorder (TMD) pain. Methods: twenty-one adolescents with TMD pain, aged 15 to 19, were strategically selected from a group of patients referred to an orofacial pain clinic. The patients were examined and received diagnoses per the Research Diagnostic Criteria for TMD. One-on-one interviews that followed a semistructured protocol focused on the patient's experiences of living with TMD pain. The interviews were recorded and transcribed verbatim, followed by content analysis to obtain a deeper understanding of adolescents' experieces living with TMD pain. Results: Content analysis led to the overall theme "Adolescents with TMD live with recurrent pain; physical problems and daily demands form a vicious circle that causes adolescents to oscillate between hope and despondency." The latent content forming the theme is grounded in three categories that evolved from 13 subcategories. For instance, five subcategories - headache; headache on awakening; jaw and tooth pain; constant thoughts of pain; and popping, cracking, clicking, and locking - formed the category that was labeled TMD pain is recurrent. The latent interpretation, ie, the meaning, of this category was that adolescents with TMD pain constantly thought about the pain, even when it was absent. Conclussion: TMD pain is a substantial problem for affected adolescents and has consequences for all aspects of their lives. In this study, the adolescents were able to talk openly and introduce issues outside of the interview protocol. Qualitative analysis deepens our understanding of the adolescent patient with TMD pain.
Summary in Swedish: Syftet var att få en djupare förståelse för ungdomar med käksmärta (TMD smärta). Av en grupp patienter som remitterats till en orofacial smärtklinik gjordes ett startegisk urval av sammanlagt 21 unga med TMD, mellan 15-19 år. Patienterna var undersökta och hade erhållit diagnosen TMD enligt forskningskriterier för TMD. Individuella intervjuer som följde ett semistrukturerat protokoll, med fokus på hur det är att leva med TMD smärta, genomfördes. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant. Innehållsanalys genomfördes för att få en djupare förståelse för hur det är att leva med TMD smärta. Innehållsanalysen ledde till det övergripande temat: Unga med käksmärta lever med ständigt återkommande smärta; fysiska problem och daglig livets krav utgör en ond cirkel som leder till att de unga växlar mellan hopp och förtvivlan. Det latenta innehållet som utgjorde temat byggde på tre kategorier som i sin tur utgick från tretton subkategorier. Till exempel så utgjorde de fem subkategorierna; huvudvärk, huvudvärk när jag vaknar, käk- och tandvärk, tänker konstant på smärtan och smällande, klickande och låsningar den kategori som namngavs som smärtan är återkommande. Den latenta tolkningen, eg. innebörden av denna kategori var att unga med käksmärta konstant tänker på smärtan , även när den inte är där. Slutsats: TMD smärta är ett stort problem som påverkar ungdomarna och har konsekvenser för hela deras livsföring. I denna studie hade ungdomarna möjlighet att tala öppet och lägga till information utöver intervjuprotokollets frågor.
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Keywords: adolescents, content analysis, headache, interview, TMD pain
Edit