Geographic Information Systems for Road Transportation - Data Model for Road Infrastructure Maintenance in Uganda

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Lydia Mazzi Ndandiko-Kayondo, Gerhard Bax, Sandy Stevens Tickodri Togboa
Title: Geographic Information Systems for Road Transportation - Data Model for Road Infrastructure Maintenance in Uganda
Translated title: Geografiska informationssystem för transport - datamodell för väginfrastruktur UNDERHÅLL I Uganda
Conference name: Advances in Geomatics Research
Year: 2011
City: Kampala
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: lydia.mazzi..kayondo@bth.se, Lndandiko@yahoo.co.uk
Language: English
Abstract: A lot of data is involved in the planning and management of road maintenance operations. Since majority of these operations are based on location, a great deal of this data is spatial in nature. In Uganda, much of this data is stored as text document files, excel data sheets and video logs. Some organisations have nevertheless managed to store these data in Microsoft access databases linked to GIS systems. Even though the structuring of road maintenance data is not uniform, this data is shared by several organisations and often is required as archives for future use. Successful data sharing requires a common schema that is flexible to handle the needs of diverse participants. It is therefore apparent to have a data model that can boost data exchange between these organisations. Basing on document review and analysis of existing road datasets, this paper proposes a data model for road maintenance in Uganda. As foundation to a feasible data model recommendation, the road network numbering & referencing system in Uganda is discussed and a review of the nature of road maintenance data is made. In addition, a review of the fundamental GIS data models in transportation highlighting their major characteristics, strengths and weaknesses is made. Dynamic segmentation as an extension to the traditional arc-node data model is recommended for Uganda. As cited in the paper, several researchers have found this data model successful in dealing with transport planning analysis. Due to the multifaceted and varying aspects of road maintenance data, this model allows for the analysis of precise and high value spatial resolution segments within the GIS. The location of multiple events can be stored with linearly referenced attributes without duplication with route geometry. More importantly, it allows for the sharing of network infrastructure with several applications for which transport data may be required.
Summary in Swedish: Många uppgifter är involverad i planering och ledning av verksamheten vägunderhåll. Eftersom majoriteten av dessa är baserade på plats, finns en hel del av dessa uppgifter rumsliga i naturen. I Uganda är mycket av dessa data lagras som textfiler dokument, excel datablad och loggar video. Vissa organisationer har ändå lyckats lagra dessa data i Microsoft Access-databaser kopplade till GIS-system. Även om strukturering av data vägunderhåll inte är enhetlig, detta är data som delas av flera organisationer och ofta krävs som arkiv för framtida bruk. Framgångsrik datadelning kräver en gemensam schema som är flexibel för att hantera de behov av olika deltagare. Det är därför uppenbart att ha en datamodell som kan öka utbytet av uppgifter mellan dessa organisationer. På basis av dokument genomgång och analys av befintlig väg datamängder, föreslår denna uppsats en datamodell för vägunderhåll i Uganda. Som underlag till en möjlig datamodell rekommendation är vägnätet numrering & referenssystem i Uganda diskuteras och en översyn av den typ av uppgifter vägunderhåll görs. Dessutom är en översyn av den grundläggande GIS-data modeller i transport uppmärksamma deras viktiga egenskaper, styrkor och svagheter gjorts. Dynamic segmentering som en förlängning till den traditionella Arc-nod datamodell rekommenderas för Uganda. Som nämns i tidningen, har flera forskare funnit denna datamodell framgångsrika i att hantera transportplanering analys. På grund av den mångfacetterade och varierande aspekter av data vägunderhåll, kan denna modell för analys av precisa och högt värde rumslig upplösning segment inom GIS. Placeringen av flera händelser kan lagras med linjärt refererade attribut utan överlappning med rutten geometri. Ännu viktigare, gör det för att dela nätverksinfrastruktur med flera ansökningar för vilka transportera data kan behövas.
Subject: Technoscience Studies\ICT for Development
Technoscience Studies\General
Spatial Planning\General
Keywords: Data Model, Dynamic Segmentation, Geographical Information Systems for Transportation (GIS-T), Road Maintenance
Note: 1st Conference on Advances in Geomatics Research 3-4 August 2011
Edit