Skogen, lokalsamhället och makten i 1500- och 1600-talens Blekinge

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: No
Author(s): Karl Bergman
Title: Skogen, lokalsamhället och makten i 1500- och 1600-talens Blekinge
Translated title: The forest, local community and power in 16th and 17th century Blekinge
Journal: Blekingeboken
Year: 2003
Pagination: 28-46
ISSN: 0348-9639
Publisher: Blekinge Hembygsförening och Blekinge Museum
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Undersökningen riktas mot den roll som skogsprodukterna spelat för landskapet Blekinge i lokalinvånarnas umgänge med både det danska och det svenska riket. I undersökningen binds kampen om resurserna, resursernas maktpolitisk betydelse samman med formandet av en politisk kultur mellan centrum och periferi ovasett nationell tillhörighet.
Summary in Swedish: Undersökningen visar hur invånare i Blekinge sins emellan och på oliks sätt kämpat om att tillgodogöra sig frukterna av skogens resurser. Och undersökningen visar hur centralmakten, svensk eller dansk, eftersträvat kontroll över skogsresurserna och därmed kommit i konflikt med lokala aktörer. Skogsresurserna blev också en viktig maktfaktor i en förhandlingssituation då en allt starkare statsmakt bryter in i lokalsmahället under 1600-talet. Undersöknignes resultat pekar också på den betydelse som skogen hade som råvara för statsmakter med en allt starkare militär ambitionsnivå.
Subject: The Humanities\History
Keywords: lokalsamhälle, skogshistoria, skog, politisk kultur
Edit