Introducing Templates for Sustainable Product Development: A Case Study of Televisions at the Matsushita Electric Group

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Author(s): Henrik Ny, Sophie Hallstedt, Karl-Henrik Robèrt, Göran Broman
Title: Introducing Templates for Sustainable Product Development: A Case Study of Televisions at the Matsushita Electric Group
Translated title: Expertmallar för hållbar produktutveckling
Journal: Journal of Industrial Ecology
Year: 2008
Volume: 12
Issue: 4
Pagination: 600-623
ISSN: 1088-1980
Publisher: BLACKWELL PUBLISHING
URI/DOI: 10.1111/j.1530-9290.2008.00061.x
ISI number: 000260877200011
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Mechanical Engineering (Sektionen för ingenjörsvetenskap - avd. för maskinteknik)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona, School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ing/
Authors e-mail: henrik.ny@bth.se, sophie.hallstedt@bth.se, karl-henrik.robert@bth.se, goran.broman@bth.se
Language: English
Abstract: We have previously developed a method for sustainable product development (MSPD) based on backcasting from basic sustainability principles. The MSPD informs investigations of product-related social and ecological sustainability aspects throughout a concurrent engineering product development process.We here introduce “templates” for sustainable product development (TSPDs) as a complement. The idea is to help product development teams to arrive faster and more
easily at an overview of the major sustainability challenges and opportunities of a product category in the early development phases. The idea is also to inform creative communication between top management, stakeholders, and product developers.
We present this approach through an evaluation case study, in which the TSPDs were used for a sustainability assessment of televisions (TVs) at the Matsushita Electric Group.We study whether the TSPD approach has the ability to (1) help shift focus from gradual improvements of a selection of aspects in relation to past environmental performance of a product category to a focus on the remaining gap to a sustainable situation, (2) facilitate consensus among organizational levels
about major sustainability challenges and potential solutions for a product category, and (3) facilitate continued dialogue with external sustainability experts, identifying improvements that are relevant for strategic sustainable development. Our findings indicate that the TSPD approach captures overall sustainability
aspects of the life cycle of product categories and that it has the above abilities.
Summary in Swedish: Vi har tidigare tagit fram en metod för hållbar prduktutveckling (MSPD) som baseras på backcasting från hållbarhetsprinciper. MSPD iger stöd åt undersökningar av sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter under en produktutvecklingsprocess. I den här artikeln introducerar vi "expertmallar" för hållbar produkutveckling (TSPDs). Denna nya metod skall bl.a. hjälpa produktutvecklingsgrupper att snabbare och enklare ta fram en överblick över de största hållbarhetsutmaningarna för en viss produktkategori. Den nya metoden presenteras genom en utvärderingsfallstudie av hur expertmallarna användes vid enm hållbarhetsanalys av TV-apparater vid Matshita Electric Group. Vi kom fram till att expertmallarna kunde: (1) hjälpa till att gå från ett fokus på gradvisa förbättringar av kända problem till ett fokus på det kvarvarande gapet till en framtida hållbar produkt, (2) underlätta att komma överens mellan organisationsnivåer om de övergripande hållbarhetsutmaningarna inom en viss produktkategori, (3) underlätta fortsatt dialog med externa hållbarhetsexperter för att ta fram lämpliga produktförbättringar från ett strategiskt hållbarhetsperspektiv. Artikelns resultat pekar på att expertmallarna lyckas fånga de övergripande hållbarhetsaspekterna för produktkategorier och att denna metod i praktiken har de ovan efterfrågade egenskaperna
Subject: Mechanical Engineering\General
Sustainability\General
Keywords: backcasting, concurrent engineering, ecodesign, industrial ecology, sustainability, The Natural Step (TNS)
Note: The document is published in the Journal of Industrial Ecology (www.blackwellpublishing.com/jie).
Edit