Präst, lokalsamhälle och statsmakt i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: No
Author(s): Karl Bergman
Title: Präst, lokalsamhälle och statsmakt i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut
Translated title: Preast, local community and state power in Blekinge borderland at the end of the 17th century
Book: Roskildefreden 350 år, från danskt till svensk kyrkoliv
Year: 2008
Volume: Årsbok
Pagination: 65-88
Editor: Stig Alenäs
ISBN: 978-91-88552-4
Publisher: Stifthistoriska sällskapet
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: karl.bergman@bth.se
Language: English
Abstract: I denna artikel om prästen lokalsamhället och statsmakten i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut argumenterar författaren för att de konflikter som blottlades i lokalsamhället strax efter övergången från Danmark till Sverige inte var grundade i etniska, kulturella eller nationella föreställningar. Exemplet hämtade från prästernas värld visar hur ståndsmotsättningar och ytterst konkreta vardagliga frågor färgade de konflikter som uppstod. Statsmaktens strävan var att knyta till sig präster som var lojala och skickliga oavsett tidigare rikstillhörighet.
Summary in Swedish: Artikeln behandlar frågor om identitet i det förmoderna samhället. Utifrån en analys av hur prästerna i Blekinge agerade i förhållande till den svenska statsmakten strax efter att landskapet införlivats i det svenska riket diskuteras frågor om identietet, lojalitet och förekomsten av kulturella eller etniska markörer hos prästerna. Resultatet visar hur en interaktionsprocess utvecklades där prästernas ståndsmedvetenhet artikulerades och ställs i motsättning till andra ständs ambitioner. Kampen kom att handla om privilegier och konkreta vardagliga frågor. Varken statsmakt eller präster agerade vid denna tid utifrån etniska eller kulturella utgångspunkter. Artikeln problematiserar en föreställning om att konflikter i tidigmosern tid kan analyseras i nationella eller etniska termer.
Subject: The Humanities\History
Keywords: Identitet, nation, tidigmodern tid, präst, identity, nation, early modern time, preast
Edit