Erövrade danska provinser. Rum, erfarenhet och identitet

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Author(s): Karl Bergman
Title: Erövrade danska provinser. Rum, erfarenhet och identitet
Book: Maktens mosaik. Enhet särart och självbild i det svenska riket
Year: 2008
Pagination: 105-141
Editor: Max Engman, Nils Erik Villstrand
ISBN: 978-91-7353-314-0
Publisher: Atlantis
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Language: English
Abstract: Artikeln går igenom den forskning som under senare år behandlat inkorporeringen av de forna östadanska provinserna Skåne, Blekinge och Gotland i det svenska riket under 1600-talet. en jämförelse mellen de olika områdena lyfter fram gemensama drag och särarter. Fokus riktas mot vad som går att utläsa om människors rumsliga erfarenheter och deras förankring i rummet. Denna problematik diskuteras utifrån teoretiska utgångspunkter i teorier om rum och hur rumsliga konstruktioner ser ut.
Subject: The Humanities\History
Keywords: Östdanmark, Blekinge, Gotland, Skåne, rumsuppfattning, identitet
Edit