Algorithmic Incorporation of Geographical Information Technologies in Road Infrastructure Maintenance in Uganda

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Lydia Mazzi Kayondo-Ndandiko, Gerhard Bax, Sandy Stevens Tickodri Togboa
Title: Algorithmic Incorporation of Geographical Information Technologies in Road Infrastructure Maintenance in Uganda
Translated title: Algoritmiska Införande av geografisk informationsteknik i Road underhåll av infrastruktur i Uganda
Conference name: 2nd International Conference on Advances in Engineering and Technology (AET2011)
Year: 2011
Pagination: 242-248
ISBN: 978-9970-214-00-7
Publisher: Macmillan Uganda (publishers) Ltd
City: Kampala,
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: lydia.mazzi..kayondo@bth.se, Lndandiko@yahoo.co.uk
Language: English
Abstract: Geographical Information Technologies (GITs) are underutilized for Road Infrastructure Maintenance (RIM) in Uganda, thus the necessity to rationally incorporate their use as decision support tools in the participating organizations. GITs herein include Remote Sensing, Global Positioning Systems (GPS), Geographical Information Systems (GIS) and web based tools such as Google earth. This paper is rooted in research undertaken to assess the use of GITs as decision support tools in RIM in Uganda. Basing on results from interviews, field visits & measures and participant observations, the gaps and limitations to the usage of GITs for RIM in Uganda are discussed. Data requirements for RIM are stipulated. The paper suggests an algorithmic approach to accentuate the usage of GITs in the RIM process. This involves: a policy on data collection guidelines emphasizing the use of GPS, satellite imagery and GIS, capacity building in the benefits of using GITs and the science involved, establishment of local spatial data infrastructures for road maintenance data and setting aside yearly budgets for the defined activities. The dynamic segmentation data model is considered a superior data storage strategy within the GIS.
Summary in Swedish: Geografisk informationsteknik (Gits) är underutnyttjade för väginfrastruktur Underhåll (RIM) i Uganda, och därmed nödvändigheten att rationellt införliva de används som verktyg för beslutsstöd i de deltagande organisationerna. Gits ingår häri fjärranalys, globala positioneringssystem (GPS), geografiska informationssystem (GIS) och webbaserade verktyg som Google Earth. Detta dokument har sina rötter i forskning för att bedöma användningen av Gits som verktyg beslutsstöd i RIM i Uganda. På basis av resultat från intervjuer, fältbesök och åtgärder och deltagande observationer, de brister och begränsningar i användningen av Gits för RIM i Uganda diskuteras. Datakrav för RIM är fastställda. Pappret föreslår en algoritmisk metod för att framhäva användningen av Gits i RIM processen. Detta innebär: en politik för datainsamling riktlinjer betonar användningen av GPS, satellitbilder och GIS, kapacitetsuppbyggnad i fördelarna med att använda Gits och vetenskap inblandad, inrättandet av lokala geografiska data infrastruktur för data vägunderhåll och avsätter årsbudgetar för definierade aktiviteter. Den dynamiska segmentering datamodell anses vara en överlägsen datalagring strategi inom GIS.
Subject: Technoscience Studies\General
Spatial Planning\General
Technoscience Studies\ICT for Development
Keywords: Geographical Information Systems (GIS), Geographical Information Technologies (GITs), Road infrastructure Maintenance (RIM), Uganda
Note: Published in the proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Engineering and Technology (AET2011)
Edit