Genusmedveten planering

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: No
Author(s): Anita Larsson
Title: Genusmedveten planering
Translated title: Genderaware planning
Journal: Genus
Year: 2007
Issue: 3
Pagination: 31
ISSN: 1403-8943
Publisher: Sekretariatet för genusforskning
City: Göteborg
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: anita.larsson@zeta.telenordia.se
Language: Swedish
Abstract: The article is a short comment to a previous one (in Genus 2/07) on the theme of gender equality in planning. Planning for the redevelopment of Kiruna, due to changes of the pit, is in focus as well as attempts to make the new process more gender sensitive. In my comments, it is argued that the first article illustrates what can be referred to as “genus light”. For instance, men and women are described as if they have different needs that the planning should meet. My argument is that this is not in line with the overall goal of the Swedish government to reach equal opportunity. Instead, the different traditional experiences of women and men should be in focus. It is also said that the more women in the planning process is the main approach to create more gender sensitive planning. This is a simplification of power relations in the planning process, I argue. A more thorough analysis is needed, and some examples are given to avoid “gender light”.
Summary in Swedish: Artikeln är en kort kommentar av en tidigare artikel (Genus, 2/07) på temat jämställdhet i planeringen. Förändringar i Kiruna på grund av utökad gruvverksamhet liksom en planeringsprocess som inkluderar ett genusperspektiv står i fokus. Jag argumenterar i mina kommentarer att den första artikel ger exempel på vad jag kallar genus light. Till exempel, kvinnor och män skulle ha olika behov som planeringen skall tillgodose. Detta rimmar dåligt med den svenska riksdagens jämställdhetsmål. Istället bör man utgå från kvinnor och mäns skilda traditionella erfarenheter. Också argumentet att fler kvinnor som medverkar i processen leder till en mer jämställd planering ifrågasätts. Detta är en förenkling av maktrelationerna i planeringsprocessen. Jag menar att en fullständigare analys behövs och några exempel ges på hur man undviker ”genus light”.
Subject: Spatial Planning\Regional Planning
Spatial Planning\Local Planning
Spatial Planning\Social Planning
Keywords: Kiruna; gender aware planning; equal opportunity
Edit