The Work to Make eParticipation Work

Document type: Dissertations
Full text:
Author(s): Annelie Ekelin
Title: The Work to Make eParticipation Work
Translated title: Arbetet bakom eDeltagande
Series: Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series
Year: 2007
Issue: 11
Pagination: 192
ISBN: 978-91-7295-114-3
ISSN: 1653-2090
Publisher: Blekinge Institute of Technology
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign)
School of Engineering S- 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: annelie.ekelin@bth.se
Language: English
Abstract: eParticipation is a new research domain focusing the development of ICT-supported participation in processes of government and governance. These processes may concern involvement of practitioners, citizens and politicians in electronic public administration, service delivery, policy-making and decision-making. The overall objective of this thesis is to discuss how eParticipation is enacted and shaped, in and by practice, and thus contribute to development of practice-based conceptualisation as well as development within the differing practices of eParticipation.

The study is based on interpretive case studies as well as theoretical perspectives assisting the analysis of the research field as multiple and co-related processes and relations of change and learning. The empirical data has been gathered during participation in several research and development projects, conducted within a local municipality in Southeast Sweden. Several of the projects were also part of national and international collaboration. The methodological approach comprises ethnographic studies, including interviews, participatory observations and document analysis. The approach of ethnomethodology was also inspirational for the close examining of how various actors organised their participation or non-participation in the various settings of preparing for or conducting eParticipation. The theoretical basis is multi-disciplinary, drawing on perspectives from technological and social theories, such as political science, ANT and feminist theories along with IS (information systems) research.

The concept of symbolic eParticipation is coined in order to explore how the preconceived ideas of managing participation seem to be constricting and limiting local and situated development. At the same time, symbolic eParticipation is inspiring development of local interpretations and participatory work. The mutual shaping of these activities leads to the formulation of the notion malleability of organisations and citizenship. The findings indicate that activities of for instance customisation of software or evaluation of consultation tools contribute in creating socio-technical mechanisms, of which they are themselves a part. Those mechanisms embed power relations, and thus become a delegated function of opening up or closing for participation.

An example of such socio-technical mechanisms is the notion of “active citizenship”, which is given higher legitimate status if it is conducted mainly as an electronically mediated activity. The term “symbolic active citizenship” is suggested as a concept which describes the legitimate active citizenship. The process of becoming active is thoroughly addressed in this thesis, including variations such as pro-activity and active passivity. These are also mediated by processes of learning in communities of practice. Active participants alternate between being active and actively passive in the processes which are supposed to constitute, form and sustain activities of eParticipation. This fluidity of citizenship has implications for future design of technology and for how to perceive participation in these activities.

The interplay of symbolic eParticipation and organisational and civic malle¬ability described in this thesis, underscores the significance of providing space for negotiations of situating eParticipation.
Summary in Swedish: eDeltagande kan kortfattat beskrivas som deltagande med IT-stöd i processer som omfattar styrning av beslutsfattande och policyskapande (eGovernment och eGovernance)och fördjupning av e-demokrati. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att analysera hur eDeltagande konstrueras i och genom praxis, hur ”e” respektive ”deltagande” gestaltas och omformas i samspelet mellan praktiker och visioner. Studien baseras på fallstudier som analysera utifrån en tvärvetenskaplig ansats, som syftar till att lyfta fram flerfaldiga och ömsesidigt påverkande processer och relationer rörande förändring och lärande som eDeltagande består av. Empiriskt material har samlats in inom ramen för ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt, med både lokal, nationell och internationell anknytning. Forskningsstudierna omfattar etnografiska studier, det vill säga intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalyser. Etnometodologi har också inspirerat denna närstudie av hur olika aktörer i lokala, situerade praktiker organiserar sitt deltagande respektive icke-deltagande i skilda kontexter. Dessa kontexter kan utgöra förberedelse frö eDeltagande lika väl som faktiskt utförande av eDeltagande. Den teoretiska basen är mångvetenskaplig, och omfattar bland annat perspektiv från socioteknisk forskning inom området informatik, demokratiteori, ANT och feministisk teori. Termen symboliskt eDeltagande föreslås som ett praktik- och teoribaserat koncept som kan användas för att diskutera hur de förutfattade föreställningarna och uppfattningarna om hur deltagande bör hanteras både begränsar och öppnar för lokal och situerad utveckling. eDeltagande inspirerar till lokalt tolkningsarbete och omförhandling av hur deltagande skall stimuleras och genomföras, lika väl som det normaliserar och skapar enhetlighet av aktiviteter. Den ömsesidiga jämkningen och anpassningen av ett formbart aktivt medborgarskap kräver också formbara organisationer och formbara politiska praktiker. Lokal anpassning av IT-applikationer eller utveckling av IT-verktyg för till exempel e-konsultationer bidrar i sin tur till att skapa sociotekniska mekanismer av vilka de själva är en del. Dessa mekanismer bäddar in maktrelationer i frusna strukturer som i sin tur tilldelas delegerad funktion att öppna och stänga för deltagande. Ett konkret exempel på en sådan socioteknisk mekanism är termen aktivt medborgarskap som får en högre legitim status om aktiviteterna utförs med hjälp av IT-stöd. Termen symboliskt aktivt medborgarskap föreslås illustrera det legitima aktiva medborgarskapet. Processen att bli aktiv adresseras utförligt i denna avhandlingsom också diskuterar variationer som proaktivitet och aktiv passivitet. Dessa processer medieras också i processer av lärande i och genom olika intressegemenskaper. Aktiva deltagare alternerar mellan att vara aktiva och aktivt passiva i dessa läroprocesser som både omformar och befäster vilka aktiviteter som skall benämnas eDeltagande. Detta flytande medborgarskap har konsekvenser för framtida IT-design och hur deltagande skall stödjas och stimuleras. Samspelet mellan det symboliska eDeltagandet och organisatorisk och civil formbarhet skapar lokalt utrymme för förhandlingar och lokal anpassning av eDeltagande, vare sig det handlar om förberedelsestadierna eller efteranpassning av IT-applikationer, eller i ett faktiskt utförande av eDeltagande.
Subject: Human Work Science\Work Practice
Human Work Science\Participatory Design
Human Work Science\Human Computer Interaction
Keywords: eParticipation, ICT-supported participation, eConsultations, eDemocracy, Active citizenship
Note: http://www.bth.se/tek/iaw.nsf/Sidor/57bbac53d424e1fec12572d4005036f7!OpenDocument
URN: urn:nbn:se:bth-00366
Edit