Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tea Månsson Hal 2012:33, pp. 42. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Tea Månsson
tea.mansson@live.se
Titel / Title: Livskvalitet hos äldre personer (65+) i särskilt boende - Resultatet av mätningar med OPQOL-35 samt bedömning av instrumentets användbarhet
Översatt titel / Translated title: Quality of life among older people (65+) living in nursing homes - OPQOL-35 measurement outcome and assessement of the instruments´usability
Abstrakt Abstract:

Bakgrund. Äldre personers livskvalitet är ett relativt outforskat område, även inom särskilt boende. Livskvalitetsinstrument är oftast inte framtagna för att mäta äldre personers livskvalitet. Flertalet livskvalitets instrument är framtagna för att mäta livskvalitet oavsett åldersgrupp. Livskvalitetsinstrumentet Older People´s Quality of Life Questionnaire (OPQOL-35) är ett instrument utvecklat i Storbritannien baserat på intervjustudier utav äldre personers upplevelse av livskvalitet. Instrumentet är använt bland äldre personer i Storbritannien och Italien men inte tidigare i Sverige. Dess funktion och användbarhet i en svensk kontext och bland svenska äldre personer (65+) är således okänt. Syfte. Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra livskvalitet bland äldre personer (+65) i den svenska kontexten av särskilt boende. Ett ytterligare syfte var att testa användbarheten av OPQOL-35 bland dessa äldre personer. Metod. Studien genomfördes via intervjuadministrering av OPQOL-35 till äldre personer (65+) som bor i särskilt boende. Deskriptiv statistik användes för statistiska jämförelser. OPQOL-35 användbarhet bedömdes främst genom dess validitet och reliabilitet. Resultat. Signifikant skillnad framkom mellan kvinnors och mäns livskvalitet inom området hälsa, då kvinnor skattade sämre hälsa än männen, samt mellan äldres (65-84 år) och äldre-äldres (>85 år) livskvalitet inom områdena sociala relationer och aktiviteter. Två påståenden i OPQOL-35 exkluderades eftersom de var irrelevanta för äldre personer i särskilt boende. Slutsats. Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på att äldre kvinnors hälsoproblem kan påverka livskvaliteten på ett negativt sätt och att gruppen äldre (65-85 år) kan skatta sin livskvalitet sämre än de äldre-äldre (>85 år) i svensk kontext särskilt boende. OPQOL-35 kan vara användbart för bedömning av livskvalitet i särskilt boende efter vidare modifiering och testning.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Livskvalitet, äldre, personer, särskilt, boende, bedömningsinstrument

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wlfwm
Program:/ Programme Specialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för specialistsjuksköterskeexamen/Diploma project, Postgraduate Diploma in Specialist Nursing

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Borglin
gunilla.borglin@bth.se
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012månsson.pdf (894 kB, öppnas i nytt fönster)