Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katarina Paulin; Malin Christiansson , pp. 61. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Katarina Paulin, Malin Christiansson
ie99mch@student.bth.se, ie99kpa@student.bth.se
Titel / Title: Informationstekniken och kundrelationer - En studie av ett försäkringsbolag
Översatt titel / Translated title: Information technology and customer relations - a study of an Insurance company
Abstrakt Abstract:

Titel: Informationstekniken och kundrelationer ? en studie av ett försäkringsbolag

Författare: Katarina Paulin
Malin Christiansson

Handledare: Peter Stevrin

Institution: Institutionen för Ekonomi och Management

Kurs: FEC007 Kandidatuppsats

Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för hur informationsteknikens utveckling har påverkat ett försäkringsbolags sätt att skapa, vårda och vidareutveckla sina kundrelationer.

Metod: Kvalitativa intervjuer

Slutsatser: - Informationstekniken underlättar insamling, lagring och bearbetning av information. Detta är en förutsättning för att företag ska kunna skapa, vårda och vidareutveckla kundrelationer på ett effektivt sätt.

- Informationstekniken erbjuder inte lösningar på alla problem. Den är en
möjliggörare, ett hjälpmedel och ett verktyg i arbetet med kundrelationer.

- Människor och mänsklig kontakt kommer alltid att vara viktiga. Det är inte
verktygen/möjligheterna som är det viktiga. Det är människan bakom dem som beslutar om hur de ska användas som är av vikt.

- Kretsloppet är slutet. Synen på relationer har förändrats på grund av det ökade utbudet och efterfrågan. Relationerna har utvecklats från att ha varit personlig, djupa och frekventa till ytliga och opersonliga för att sedan återvända tillbaka till den personligare relationen. Den nya tekniken är en förutsättning för att kunna skapa djupa relationer med så många människor samtidigt.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Title: Information technology and customer relations - a study of an
Insurance company

Authors: Katarina Paulin
Malin Christiansson

Supervisor: Peter Stevrin

Department: The Institution of Economy and Management

Course: FEC007 Bachelor thesis

Purpose: The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how information technology has affected an insurance company?s way of creating, preserve and develop customer relations

Method: Qualitative interviews

Conclusions: - Information technology has made it easier to collect, store and process in-formation. This is a requirement for companies to create, nourish and de-velop customer relations in an effective way.

- Information technology offers no solutions to all problems. It is a opportu-nity maker, an aid and a tool in the work concerning customer relations.

- Humans and human contact will always be important. It is not the tools/opportunities that are of importance. It?s the person behind them that decides how they are going to be used that is important.

- The circle is closed. The view on relationships has changed due to increased demand and supply. The relationships have evolved from being personal, deep and frequent to shallow and impersonal turned back to the more per-sonal relationships. The new technology is at requirement to be able to cre-ate deep relationships with so many people at the same time.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: Kundrelationer, Informationsteknik som hjälpmedel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
peter.stevrin@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: christiansson_paulin.pdf (493 kB, öppnas i nytt fönster)