Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linn Björnestrand; Hilda Isaksson , pp. 36. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Linn Björnestrand, Hilda Isaksson
linn.bjornestrand@hotmail.se, hilda.isaksson@hotmail.com
Titel / Title: Kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Varje kvart insjuknar någon och varje timma avlider någon i hjärtinfarkt i Sverige. Dödligheten bland personer som insjuknar i hjärtinfarkt har minskat avsevärt under de senaste åren, dock är minskningen mindre märkbar hos kvinnor. Kvinnor tenderar ofta att uppleva symtom av mer diffus karaktär vilket kan leda till att de upplever rädsla, en känsla av stress samt att de inte relaterar symtomen till hjärtproblem. I samband med insjuknandet kan kvinnors livsvärld förändras, de litar inte längre på sina kroppar och de kan många gånger uppleva ett känslomässigt lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt. Metod: Studien genomfördes som litteraturstudie med kvalitativ ansats som grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Vid insjuknandet i hjärtinfarkt upplevde kvinnorna generellt symtom av diffus karaktär. Svag förståelse, samtidiga sjukdomar och förutfattade meningar om symtom vid hjärtinfarkt gjorde att kvinnorna inte förstod att de kunde insjukna. Okunskap kring symtomen vid hjärtinfarkt medförde att upplevelserna inte togs på allvar. Vidare framkom det att kvinnorna bortprioriterade sina upplevda symtom för att istället ta hand om övriga familjen och sköta hushållssysslorna. Slutsatser: För att vårdpersonal ska kunna bemöta och förstå de upplevelser som kvinnor erfar i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt samt kunna bistå med stöd och hjälp är det av vikt att ytterligare forskning genomförs inom området.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kvinnor, hjärtinfarkt, upplevelser, symtom

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8urkax
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012björnestrand.pdf (586 kB, öppnas i nytt fönster)