Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pia Andersson; Johanna Stenberg , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Pia Andersson, Johanna Stenberg
Titel / Title: Invandrares upplevelser av mötet med vårdpersonalen i Sverige - En litteraturstudie med kvalitativ metod
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I och med immigreringen som för varje år ökar, finns det nu många olika kulturer i Sverige. Invandrarna kommer alla någon gång att komma i kontakt med vårdpersonal. För att kunna ge en god individanpassad vård är det av stor vikt att ha kunskap om hur invandrarna upplever mötet med vårdpersonalen i Sverige. Syfte: Syftet med studien var att beskriva invandrares upplevelser av mötet med vårdpersonalen i Sverige. Metod: Metoden som använts är en
litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den bygger på tio vetenskapligt granskade artiklar som analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att invandrarna hade upplevt både vårdande och icke-vårdande möten med vårdpersonalen i Sverige. Invandrarna som fått stöd och blivit bemötta som enskilda individer av vårdpersonalen upplevde att de varit med om ett vårdande
möte. Upplevelser av ett icke-vårdande möte bestod utav känslor av att inte bli förstådd på grund av kommunikationsproblem och kulturella skillnader. Slutsats:
Om vårdpersonalen visar att de har en förståelse för patientens kultur och religion skulle det kunna ge invandrare bättre upplevelser av mötet och minska risken för eventuella missförstånd.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: icke-vårdande, möte, invandrare, kulturkongruent, omvårdnad, upplevelse, vårdande, möte

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/04/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bert-Åke Nyström
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: piaa_johannas.pdf (1903 kB, öppnas i nytt fönster)