Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Shapour Bolivand 98002, pp. 54. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Shapour Bolivand
Titel / Title: Södra delen av Frihamnen - utbyggnadsförslag
Abstrakt Abstract:

Frihamnen har varit i hamnens och varvsindustrins tjänst i
drygt 100 år och skall i framtiden enligt kommunens intentioner omvandlas till en integrerad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, med mera. Området ligger i nordväst om centrala Göteborg och ingår i det 250 ha stora området, Norra Älvstranden som på 15-20 år ska förvandlas till en plats for 15-20 000 boende och upp till 20 000 sysselsatta. Norra Älvstranden ska byggas i etapper. Frihamnen utgör sista etappen och områdets omdaning ligger troligen längst fram i tiden.
De befintliga byggnaderna inom planområdet är placerade glest och osammanhängande, vilket skiljer sig från byggnaderna på andra älvsidan. De har stora volymer och varierande höjder och används idag främst för lagerhantering och kontorsändamål.
Lundbyleden och hamnbanan norr om, samt Göta Älv söder om
planområdet utgör kraftiga barriärer mot övriga Hisingen och
city. Bullerkällor i området utgörs förutom Lundbyleden och
hamnbanan av Hjalmar Brantingsgatan som passerar förbi
området i öst.
De huvudsakliga målsättningarna i forslaget har varit att med bebyggelsen skapa en sammanhängande kvartersstruktur med
tydlig vattenfront, blanda bostäder och verksamheter, bevara
värdefulla byggnader samt att överbrygga områdets barriärer.
Området förvandlas från ett verksamhets- och
kontorsdominerat område till att bli en av bostäder,
verksambeter, kontor och servicefunktioner integrerad stadsdel.
Totalt innebär forslaget en nyexploatering på 20600 m2 kontor, 19 000 m2 lokaler (annan verksamhet än kontorsverksamhet)och 1588 lägenheter.
Planområdets olika delar har skiftande forutsättningar for
nybyggnation, vilket varit tongivande vid forslagets
utarbetande. Exempelvis används de delar som har bästa
vattenutsikterna och är minst störda av buller till bostäder. Planforslaget följer i huvudsak översiktsplanens intentioner.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsplanering, Hamnområden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: