Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Gustavsson , pp. 104. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Hanna Gustavsson
Titel / Title: Fördjupning av översiktsplan för Vaggeryds kommun över tätorten Vaggeryd
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på hur Vaggeryds tätort kan utvecklas i framtiden med hänsyn till ortens identitet och gällande restriktioner. Genom att beskriva ortens historia, geografiska läge, gällande riktlinjer och restriktioner samt nulägessituation har jag identifierat ortens karaktär samt dess kvaliteter och brister. Denna ana-lys ligger därefter till grund för mina förslag på hur Vaggeryds tätort under kommande år kan utvecklas inom kommunikationer, grönstruk-tur, bebyggelse och verksamheter av olika slag. Målet är att Vaggeryd även i framtiden ska fungera som ett levande samhälle, med arbete, service, handel och kultur samt kunna erbjuda en trevlig, rekreativ och vacker boendemiljö för alla som bor och vill bosätta sig på orten.

Detta examensarbete är uppdelat i fyra delar introduktion beskrivning, analys samt planförslag. Introduktionen och beskrivnings delen beskri-ver ortens historia, geografiska läge, gällande riktlinjer, restriktioner samt nulägessituationen utifrån en inventering och litteraturstudier om Vaggeryd. Påträffade konflikter, brister och kvaliteter som synliggjorts under inventeringen redovisas och diskuteras sedan vidare i analysde-len under rubrikerna konflikt och ställningstagande. Detta resulterar slutligen i olika förslag på åtgärder för kommunikationer, grönstruktur, bebyggelse och verksamheter.
Vaggeryds historia startade intill Lagans strandkanter redan under mellanstenåldern, men det var inte förens järnbrukens och järnvägens tillkomst på orten, under 1800-talet, som utvecklingen av orten tog fart. Vaggeryds identitet bygger på en lantlig karaktär där småskalig-hetens och småföretagandets betydelse är viktig. Vaggeryd är ett samhälle med villaträdgårds karaktär, vilket orten även i framtiden bör profilera sig som. Vaggeryds kommun är inne i ett expansivt skede med en god arbetsmarknad och bra kommunikationer till större städer.

Efterfrågan på mark, för nybyggnation av bostäder och verksamheter,
ökar stadigt i kommunen och förutsättningarna för en framtida ut-veckling för samhället är därmed goda. För att tillmötesgå denna ef-terfråga samt de mål och visioner som finns inom kommunstyrelsen samt översiktsplanens riktlinjer har jag i och med denna fördjupning av översiktsplan studerat förtätnings- och utvecklingsmöjligheterna för Vaggeryds tätort. Detta examensarbete samt Vaggeryds kommuns viktigaste uppgift i och med denna fördjupning av översiktsplan är att finna lämplig mark för förtätning och utvecklingsområden för bostäder inom tätorten samt förslag på mark för privat och offentligt näringsliv, service och omsorg av olika slag. Vaggeryds tillväxt kan även komma att öka trafikmängden i samhället och behov finns därmed av en fortsatt välfungerande och framtida förbättrad pendlingskommuni-kation. Detta innebär att det redan synbara problemet med den tunga trafiken på Jönköpingsvägen måste åtgärdas samt att järnvägsöver-gångarna måste övergå till planskildakorsningarna i samhället. Plans-kildakorsningarna är en nödvändighet för orten då en framtida upp-rusning av järnvägsspåren sker och hastigheterna för tågen ökar.


Upprusningen av järnvägen mellan Värnamo och Jönköping anses av Banverket var aktuell då den idag har för låg standard i förhållande till den efterfråga på pendling som finns. Planskilda korsningar för järnvä-gen påverkar även ortens genomfartstrafik i samhället då vissa över-gångar (som på grund av tekniska förhållanden eller låg användning) tas bort och ny tunnel i centrum tillkommer. Grönstrukturen har en stor betydelse för Vaggeryd och det är närheten till naturen och vattnet som ger orten dess speciella karaktär. Att bevara värdefulla naturmiljöer är viktigt trots den ökande efterfrågan på mark för bostads- och verksam-hetsbebyggelse. Därmed innebär fördjupningen av översiktsplanen ett ställningstagande till vilka naturområden som ska bevaras. För grön-strukturen föreslås även en komplettering av befintliga promenadvägar längs Hjortsjön och Lagan, så att sammanhängande stråk utmed vat-tenmiljöerna skapas samt att allmänhetens tillgänglighet till dessa om-råden ökar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Introduktion del1, Beskrivning del 2, Analys del 3, Planförslag del 4

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anita Larsson
anita.larsson@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00