Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Johansson; Amanda Gren , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Anna Johansson, Amanda Gren
Titel / Title: Mötet har betydelse! Belysa hur patienter med känd hepatit C upplever mötet med sjukvårdspersonalen - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Det är 150 miljoner människor i välden som är smittade med hepatit C. Hepatit C är ett blodburet virus som angriper levern, följderna av sjukdomen kan resultera i skrumplever och levercancer. En av de vanligaste smittvägarna är intravenöst missbruk. Det har påvisats att sjukvårdspersonal ofta har förutfattade meningar mot patienter med hepatit C. Mötet har en stor betydelse hur patienter upplever sin sjukdom och stödet i vården. Sjukvårdspersonalen har i uppgift att bemöta en patient på ett respektfullt sätt och professionellt vårda för att mötet ska bli så bra som möjligt och att det inte ska uppstå några missförstånd för patienten.
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter med hepatit C upplever stigma och bemötandet i mötet med sjukvårdspersonal.
Metod: Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. De åtta artiklarna kvalitetsbedömdes efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsprotokoll och innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.
Resultat: I resultatet framkom det två huvudkategorier. Första kategorin var att patienterna upplevde stigmatisering och diskriminering då de blev tagna för injektionsmissbrukare även om patienterna blivit smittade av annan orsak. Patienterna upplevde även att de blev annorlunda bemötta när de hade blivit smittade av hepatit C. Andra kategorin var att patienterna hade positiva upplevelser som gav dem bättre livskvalitet i mötet med sjukvårdspersonal, de fick stöd och hjälp att leva vidare med sin sjukdom.
Slutsats: Patienternas upplevelser av stigma ledde till att patienterna fick emotionella problem och dem ville då inte besöka vården. Detta kan ha speglats i att sjukvårdspersonal inte har tillräckligt med kunskap om hepatit C. Det ses som ett problem och vidare forskning borde lägga fokus på att ta reda på varför sjukvårdspersonal har så lite kunskap om hepatit C.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hepatit C, Patienters, upplevelser, Stigma, Bemötande, Sjukvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-923n7n
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012johansson.pdf (434 kB, öppnas i nytt fönster)