Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Amy Assarsson; Pernilla Röndahl , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Amy Assarsson, Pernilla Röndahl
Titel / Title: Bara de som vågar, lever livet... En litteraturstudie om motivation vid förändringsarbete vid övervikt
Översatt titel / Translated title: Those who dares, wins... A litterature study on behavioral change motivation inobesity
Abstrakt Abstract:

Övervikten är en betydande riskfaktor för dåligt allmänt hälsotillstånd, sjuklighet och dödlighet. För att påverka detta hälsotillstånd är motivationen av stor betydelse. Motivation styr beteendet och har vanligtvis två sidor, den stimulerar beteendet och leder beteendet mot ett mål. Genom att stödja den enskilde med att sätta realistiska och uppnåbara mål kan sjuksköterskan underlätta förändringsarbetet. Målet med beteendeförändring är att uppnå förändringar som medför positiva hälsoeffekter för den enskilda individen. Syftet med studien var att belysa motivation i samband med förändringsarbete, i detta fall vid övervikt. Resultaten visar att motivation krävs för att en helhjärtad förändring ska kunna ske, och att det är viktigt att komma ihåg att beteendeförändring handlar om tankesätt. En person som ska gå ner i vikt måste tidigt inse att det krävs tid, kraft och tålamod att uppnå en livsstilsförändring. För att nå insikt om att en livsstilsförändring behöver göras är det ovärderligt med stöd från en professionell. Hinder för beteendeförändring var t.ex. tidsbrist, stress och bristande stöd. Möjligheterna till varför motivation till livsstilsförändring uppstår, var t.ex. missnöjdhet med sitt utseende, rädsla för döden eller förändrade livsförhållanden. Vid viktnedgång underlättar det att vara med en homogen viktminskningsgrupp med kontrakt och regelbundna träffar. Detta skapar ett positivt grupptryck och en positiv känsla av att vara kontrollerad av en professionell. Genom att som professionell veta vilka motivationsfaktorer som styr människor kan detta användas vid motivationsarbete. Som metod har kvalitativ litteraturstudie använts i studien.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: motivation, fetma, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
teg@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: assarsson&röndahl.pdf (1542 kB, öppnas i nytt fönster)