Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pernilla Ericson; Jimmy Värnholm , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Pernilla Ericson, Jimmy Värnholm
Titel / Title: Postoperativ smärta - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ smärta
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Postoperativ smärta uppkommer efter kirurgiska ingrepp och är behandlingskrävande upp till fyra dagar. Sjuksköterskan arbetar nära patienterna och har en viktig roll att övervaka och bedöma patienternas postoperativa smärta. Bedömning av postoperativ smärta kan göras utifrån olika bedömningsstrategier och studier har visat att sjuksköterskor bedömer den postoperativa smärtan inadekvat. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med postoperativ smärta. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts som har baserats på nio vårdvetenskapliga artiklar. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten en faktor för bra smärtbedömning, observation av patienten och sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. Två underkategorier framkom; smärtskalor och sjuksköterskans förtroende för patienten. Slutsats: Sjuksköterskor använde sig av olika strategier för att bedöma postoperativ smärta. Vårdrelationen upplevdes av sjuksköterskorna som viktig för att kunna identifiera patienternas behov och bedöma postoperativ smärta.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Postoperativ, smärta, vårdrelation, smärtbedöming, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8srcqz
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Magnus Stentagg
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012ericson.pdf (442 kB, öppnas i nytt fönster)