Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tina Ekmark , pp. 94. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Tina Ekmark
tinaekmark@hotmail.com
Titel / Title: Miljömålens faktiska betydelse i den fysiska planeringen
Abstrakt Abstract:

Riksdagens 15 nationella miljökvalitetsmål har
utvecklats för att kunna säkra de hot som finns för att
uppnå en ekologisk hållbar utveckling. Myndigheter,
kommuner och statliga organ ska arbeta aktivt med
dessa miljöfrågor i planeringsobjekt för att bidra till att
på sikt uppnå dessa miljömål. Idag finns kritik och
problem gällande miljömålen då många mål anses vara
svårtolkade och diffusa. Målen blir därför svåra att
hantera och i planeringsobjektet. Eftersom arbetet med
de nationella miljömålen inte finns reglerat idag finns
en debatt gällande vilken status miljömålen har i
dagens samhälle. Utifrån dessa problem har jag riktat
intresset till att diskutera vilka mål och delmål som
rimligen bör finnas med i ett vägprojekt och vidare
undersöka om och hur man arbetar med dessa
miljömål inom Vägverket. En analys av Vägverkets
generella miljömålsarbete och en fallstudie av fyra
vägprojekt visar vidare på slutsatser av miljömålens
faktiska betydelse i den fysiska planeringen när det
gäller vägplanering.
Aktörerna i vägplaneringen är många och dessa lyder
under särskilda regleringar med speciella regler för
miljöarbete. Vägplaneringen berörs därmed av flera
miljömål från olika håll. De tre kanaler som berör
vägplaneringen är regleringsbrevet, Vägverkets egna
miljöprogram samt de nationella miljömålen. En
jämförande analys av dessa kanaler visar att liknande
miljömål återkommer i alla tre kanaler men även
miljömål som endast behandlas i endast en eller i två
av kanalerna. Fallstudien visar också på denna
problematik med val av vilka miljömål som ska
behandlas i varje enskilt vägprojekt.
Slutsatsen av denna studie visar att mängden miljömål
som påverkar vägplaneringen försvårar miljöarbetet
vid vägprojektering. Vägverkets miljöprogram, som
borde vara en sammanfattning av vilka miljöfrågor som
bör behandlas i vägplaneringen, visar sig med dagens
innehåll vara otillräcklig för att tjäna till detta syfte.
Studien visar också en brist i dagens vägprojektering
när det gäller redovisningen av påverkan, effekt och
konsekvens av miljömål vid val av alternativ. De
nationella miljömålen har alltså ingen betydelse i
dagens planering av vägar inom Vägverket.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Miljömål, vägplanering, hållbar utveckling, miljökvalitetsmål, vägverket

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/11/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Emmlin
lars.emmelin@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Vägverket, Vägverket Region Sydöst
Anmärkningar / Comments:

För föfrågningar kontaktas jag på e-mail: tinaekmark@hotmail.com, tel: 070-658 70 19

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbetet.pdf (2098 kB, öppnas i nytt fönster)