Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Sevestedt; Christina Johansson , pp. 19. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2002.

The work

Författare / Author: Martin Sevestedt, Christina Johansson
Titel / Title: En litteraturstudie om den preoperativa informationens betydelse för patientens postoperativa välbefinnade
Abstrakt Abstract:

Syftet med arbetet var att genom en litteraturstudie belysa den preoperativa informationens betydelse för patientens postoperativa välbefinnande. Studier har visat att preoperativ information kan ha betydelse då patienten visat mindre ångest, oro och smärta i det postoperativa skedet. Arbetet utgick ifrån en reviewartikel som belyste området. Resultatet visade studier från åren 1998 och framåt. I dessa studier framkom effekter såsom att information kunde förmedla kunskap till patienten som bidrog till att öka patientens välbefinnande genom att han/hon fick ökad kunskap om vårdförloppet. Även framkom att patientens oro och ångest kunde reduceras med ökad kunskap genom preoperativ information. Det påvisades också att patienter kunde i större utsträckning bemästra sin smärta då de erhöll preoperativ information. Studierna som använts i arbetet tar inte upp så mycket om betydelsen av relationen mellan sjuksköterska och patient. Dock ansåg vi att detta område hade en stor betydelse för patientens välbefinnande innan, under och efter vårdtiden. Den omvårdnadsteori som vi valde för studien visade sig vara alldeles för begränsad genom att Imogene King inriktade sig mer på samspelet mellan sjuksköterska och den sjuke. Vi fann därför en omvårdnadsteoretiker med ett vidare perspektiv, Joyce Travelbee.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: preoperativ information, välbefinnade, smärta, oro, ångest

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Annika Larsson-Mauleon
Examinator / Examiner: Arne Rehnsfeldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00