Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Aline Eriksson , pp. 92. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Aline Eriksson
Titel / Title: Ljusterö- Att integrera en Stockholmsnära ö i en växande storstadsförort utan att förlora skärgårdskaraktären
Abstrakt Abstract:

Syftet med examensarbetet har varit att upprätta ett förslag över hur man kan utveckla ön Ljusterö i Stockholms skärgård samtidigt som man säkerställer och bevarar de kvaliteter som finns på ön. Examensarbetet syftar också till att utreda hur man kan integrera Ljusterö i en växande förortskommun samtidigt som man bibehåller öns specifika karaktärsdrag.
Ljusterö ligger i Österåkers kommun ca 3 mil norr om Stockholm. Ön genomgår i nuläget en omfattande permanentomvandling, dvs då befintliga fritidshusområden omvandlas till permanentboenden. Detta ställer ökade krav på infrastrukturen, som exempelvis nya vägar, vatten- och avlopp och snöröjning.
På ön finns flera områden som är av kulturhistoriskt värde, samt områden som är klassade som ekologiskt särskilt känsliga områden. Dessa faktorer måste man ta största hänsyn till vid en utbyggnad av bebyggelsen på ön.
Baserat på en teoretisk del och en SWOT-analys, identifieras lämpliga områden för djupare analys. Dessa områden analyseras sedan med hjälp av den norska landskapsanalysmetoden kvalitativ stedsanalyse, och utifrån resultatet av denna presenteras ett utvecklingsförslag för hela ön, med ett mer detaljerat förslag för ett utvalt område.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: permanentomvandling, bevarande, skärgård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/04/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exjobbalineeriksson.pdf (5403 kB, öppnas i nytt fönster)