Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Olsson; Helena Rosenqvist , pp. 28. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Emma Olsson, Helena Rosenqvist
eos@bth.se, hro@bth.se
Titel / Title: Affekter för hållbarhet
Översatt titel / Translated title: Affects for sustainability
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie var att undersöka vilka samband det finns mellan värderingar, föreställningar och normer kring miljön till agerande för ekologisk hållbarhet i det vardagliga livet. Vår hypotes var att det finns samband mellan affekter kring miljöns framtid och agerande till hållbar utveckling. För att söka svar på syftet och bekräfta hypotesen har enkäter med frågor gällande individens värderingar, föreställningar och normer om miljön samt frågor om miljömässigt agerande skickats ut via e-post till 119 deltagare i åldern 23-65 år. Svarsfrekvensen var på 59 procent. Resultatet visade att det fanns ett flertal starka samband mellan miljömässiga värderingar, föreställningar och normer till individens agerande och hypotesen om att det fanns samband mellan affekter och agerande för hållbar utveckling verifierades. Högst och flest korrelationskoefficienter fanns mellan normer och agerande vilket kan bero på samhällets inflytande och de förväntningar som individer skapar för sig själva som leder till en pliktkänsla och ett engagemang för miljön.

English:
The purpose of this study was to examine the correlations between values, beliefs and norms about the environment and actions related to environmental sustainability in everyday life. Our hypothesis was that there is a correlation between the emotions surrounding the future of the environment and action for sustainable development. We have used questionnaires concerning values, beliefs and norms regarding to the environment and issues of environmental actions sent out via e-mail to 119 participants between the ages 23-65 years. The response rate was 59 percent. Our result showed that there were a number of strong correlations between environmental values, beliefs and norms to the individual's actions. The hypothesis that there was a connection between affects and actions to sustainable development remains. We found the highest correlation coefficients between norms and behavior. That may be due to the influence of society and the individual's different expectations that leads to a sense of duty and commitment to the environment.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Hållbar utveckling - Sustainability\General
Nyckelord / Keywords: affekter, emotioner, ekologi, föreställningar, hållbar utveckling, miljömässigt agerande, normer, värderingar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kbgcl
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/28/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Examinator / Examiner: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011olsson, rosenqvist.pdf (177 kB, öppnas i nytt fönster)