Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linn Blomgren; Lotta Wessel , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Linn Blomgren, Lotta Wessel
Titel / Title: Hur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med diabetesvården?
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I Sverige har cirka 3-4 % av den vuxna befolkningen diabetes, varav cirka 80 % lider av typ 2 diabetes. Det är därför viktigt att dessa personer får den kunskap som krävs för att de ska klara av att leva med sin sjukdom. Detta sker i form av ett möte mellan personen och vårdpersonalen. Det är viktigt att detta möte upplevs positivt och att personerna känner att de blir bemötta på en individanpassad nivå och med respekt. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie med innehållsanalys utav sju vetenskapliga artiklar. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med typ 2 diabetes upplever mötet med vårdpersonalen. Resultat: Resultatet i studien resulterade i två huvudkategorier: Otillfredsställande möten och tillfredsställande möten. I studien framkom det att personernas upplevelser av mötet var både positiva och negativa, beroende på samspelet mellan parterna. När personerna upplevde att informationen gavs utifrån deras individuella förutsättningar kände de tillfredsställelse och tillit. Otillfredsställelse upplevdes när känslan av att bli talad till som en person bland många infann sig.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes typ 2, mötet, interaktion, personupplevelser, personperspektiv

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_linnb_lottaw.pdf (2479 kB, öppnas i nytt fönster)