Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Fridolfsson; Åsa Råhlén , pp. 45. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Anna Fridolfsson, Åsa Råhlén
Titel / Title: Sjuksköterskans läkemedelshantering - En litteraturstudie om faktorer som påverkar patientsäkerheten
Abstrakt Abstract:

Inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhet ett högaktuellt ämne.
Läkemedelshantering är en av sjuksköterskans huvuduppgifter där det varje år sker misstag som kan leda till vårdskada för patienten. För ökad patientsäkerhet är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika faktorer som påverkar säkerheten vid läkemedelshantering.
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans uppfattningar om faktorer som påverkar patientsäkerheten i samband med läkemedelshantering.
Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarnas resultat analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.
Resultatet presenterades utifrån tre huvudkategorier: organisationsfaktorer, informations- och kommunikationsfaktorer samt stödsystem. Faktorer som minskade patientsäkerheten var: låg bemanningsnivå, hög arbetsbelastning, övertidsarbete, dysfunktionella beredningsrum, otydliga arbetsrutiner, otillgänglig information, otillräcklig kommunikation och otydliga läkemedelsordinationer. Faktorer som ökade patientsäkerheten var: skriftlig arbetsrutin, lärdom av misstag, teamarbete, tekniska stödsystem, dubbelkontroll och patientdelaktighet.
Slutsatsen som drogs var att sjuksköterskans läkemedelshantering är en viktig och komplex process. Det krävs att all berörd personal arbetar förebyggande och utvecklar metoder för en säkrare läkemedelshantering.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: faktorer, läkemedelshantering, patientsäkerhet, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8v9laz
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012fridolfsson.pdf (1129 kB, öppnas i nytt fönster)