Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Nordholm , pp. 84. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Daniel Nordholm
danielnordholm@hotmail.com
Titel / Title: Västerport och stadens utveckling i den nordvästra delen av Karlskrona
Översatt titel / Translated title: Västerport and future development in the northwestern part of Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet kommer att struktureras utifrån sex huvuddelar. I den inledande del I kommer bakgrunden till examensarbetet att behandlas. Del II innefattar en tematisk beskrivning av planområdet. En genomgång av temana nya perspektiv, tillgänglighet, bebyggelse och rekreation utgör således den empiriska faktabasen i examensarbetet. En genomgång och beskrivning av två analysmetoder kommer att behandlas i del III. Vidare kommer planområdet i del IV att analyseras utifrån en av analysmetoderna i del III där den visuella och estetiska upplevelsen blir central. Del V innehåller val och indelning av riktlinjer för planförslaget och i del VI redovisas planförslaget som en sorts syntes mellan funktionella och visuella kvaliteter.

Stadsutvecklingen i Karlskrona kommer enligt Karlskrona kommun i framtiden att koncentreras till stadens utkanter. Framtidsplanerna för Rosenholm är i dagsläget ett idrottscentrum vilket ställer höga krav på kommunikationer och kopplingen till övriga Karlskrona. I och med att även det strategiskt viktiga Rosenholmsvarvsområdet, med hög attraktivitet och förändringspotential, eventuellt kommer att bli tillgängligt för omvandling blir härmed den naturliga entrén till Karlskrona från väster både möjlig och realistisk att behandla i sin helhet. Även sträckan längs Ronnebyvägens västra del mot havet fram till Lindesnäs samt västra Backabo blir en del i det helhetsperspektiv som krävs för att kunna skapa betydelse och kontinuitet i stadens utveckling och inbördes relationer. Möjlighet finns således att skapa goda förutsättningar för stadens framtida tillväxt väster- och norr om E22 genom att ta ett helhetsgrepp om området söder om E22 beskrivet ovan.

Analysen av planområdet enligt Thomas Thiis-Evenesens metod visade på att ny bebyggelse visuellt bör underordnas landskapet, som i sin tur underordnas Ronnebyvägen. Funktionen i planområdet är således vägledande för den visuella utformningen. Planområdet måste också överbrygga visuella barriärer och gränser genom till exempel ny bebyggelse, ge kusten en mer framträdande roll samt stärka kopplingarna till omkringliggande områden. Stadens entré måste också tydliggöras.

Planförslaget innebär i stort att stora delar av planområdet föreslås förbli oexploaterat. Huvudanvändningen i planområdet kommer fortfarande att utgöras av Ronnebyvägen, men vissa funktioner kommer att utvecklas respektive tillkomma för att sätta planområdet och dess omgivning i ett nytt sammanhang. Ny bebyggelse i form av verksamheter föreslås på Rosenholmsvarvet, västra delarna av Västra Backabo samt norr om Motellet. Ny bostadsbebyggelse föreslås i de östra delarna av Västra Backabo, samt väster och nordväst om verksamhetsområdet i söder. Rosenholmsvarvet utvecklas och utformas som planområdets fokus och stadens västra entré, och en ny gång- och cykelväg längs kusten knyter dels ihop Rosenholm med planområdet och dels utvecklar de kommunikativa och rekreativa möjligheterna i området. Vägledande har varit att stärka de funktionella kopplingarna i planområdet och till angränsande områden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: planering, stadsanalys, Thiis, Evensen, Karlskrona, Västerport

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Krister Gustafson
krister.landskapskontoret@swipnet.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: KA2 Vasallen AB
Anmärkningar / Comments:

Skogsgårdsgatan 2A
37235 Ronneby
0457-16700
0707-226139

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: xjobb1.pdf (1431 kB, öppnas i nytt fönster)