Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Krisztina Gonzalez Mendez , pp. 20. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Krisztina Gonzalez Mendez
Titel / Title: Beröringens betydelse i omvårdnadsarbetet en intervjustudie om sjuksköterskans upplevelser.
Översatt titel / Translated title: The meaning of touch in nursing an interviewbased survey about nurse's experience.
Abstrakt Abstract:

Kroppsberöring är ett viktigt redskap i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Genom kroppsberöring kan trygghet, omtanke, uppmuntran mm åstadkommas. Undersökningens syfte var att utifrån sjuksköterskans perspektiv beskriva kroppsberöringens betydelse i omvårdnadsarbetet, samt att se kroppsberöringen ur ett transkulturellt perspektiv. Författaren valde att göra en kvalitativ ansats där respondenterna utgjordes av sjuksköterskestuderande och verksamma sjuksköterskor. I undersökningen framkom att kroppsberöringen användes som en handling för att skapa kontakt och för att få en helhets bild om hur patienten känner sig. Sjuksköterskorna belyste även att se individen och att skapa en förståelse för det som patienten går igenom eller känner. Sjuksköterskorna framhävde också att innan de närmar sig patienten skall de tänka på att individen kanske har en annan kulturell bakgrund än det svenska. Leiningers omvårdnadsteori kan därför vara ett stöd för yrkesverksamma sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Samt för att vårt svenska samhälle blir allt mer mångkulturellt. Ett annat huvudfynd som gjordes var "att inte vilja bli berörd". Detta var ömsesidigt både från patientens synvinkel liksom sjuksköterskans och syftades till närheten vi har till varandra.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kroppsberöring och omsorg, kroppsberöring, terapeutisk kroppsberöring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Els-Marie Andrée Sundelöf
Examinator / Examiner: Arne Rehnsfedt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00
Anmärkningar / Comments:

Krisztina Gonzalez Mendez 0340-121 71