Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lisette Calleberg , pp. 63. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Lisette Calleberg
Titel / Title: BoNatur - Planering av naturnära bostäder på norra Stäksön
Abstrakt Abstract:

Naturmark har en tendens att bortprioriteras vid exploatering. Forskning visar på att gröna miljöer som utgörs av naturmark har en större positiv inverkan på människans välbefinnandeän planterad grönska. Det är därför av stor vikt att tillgången på naturmark tillgodoses vid planeringen av nya bostäder. En naturmiljö som inte upplevs ha ett rekreationsvärde kan med rätt kunskap och skötsel omvandlas till ett uppskatt at vistelseområde. För att åstadkomma detta krävs information och engagemang
genom hela planprocessen. Att visa på värdet av att bevara naturmark och vikten av att utföra en landskapsanalys är ett av examensarbetets två delsyft en, medan huvudsyftet är att belysa hur norra Stäksön lämpligen kan bebyggas med bostäder.

Stäksön är en halvö strax utanför Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Kommunens strategiska läge i Mälardalen och dess närhet till Stockholm innebär att eft erfrågan på bostäder väntas vara fortsatt stor under en lång tid framöver. Norra Stäksön har idag ingen bebyggelse och nytt jas idag främst för jord- och skogsbruk. Dess närhet till Kungsängen gör området intressant för utbyggnad av bostäder, som kan ta tillvara och utveckla de kvalitéer som området erbjuder genom sitt varierade landskap och vackra utblickar över Mälarens vatt en. Området bär inte enbart på
goda förutsätt ningar utan är påverkat av buller från trafik och en bergkrossanläggning, samt en terräng som bitvis innebär risker med mycket branta stränder. En anpassad landskapsanalys visar på att området bär på olika
kvalitéer i olika delar av området. Den norra udden och den
uppodlade dalgången har ett högt biologiskt värde och föreslås förbli opåverkat. Valet av lokalisering av bostäder har främst styrts av markförhållanden samt det geografi ska läget. Förslaget innebär att områdets västra del bebyggs med bostäder samt ett mindre område med verksamheter närmast E18. Bebyggelsen delas upp på två områden med en skola centralt placerad som fungerar som en länk däremellan. Området föreslås i första hand bebyggas utmed den västra stranden där den vackra utsikten tas tillvara för att sedan bebyggas mer och mer inåt mot öns mitt. En utbyggnad på norra Stäksön bidrar till ett ökat underlag för Kungsängens centrum och innebär ett bostadsområde som präglas av stora kvalitéer som vattenkontakt och god tillgång på natur.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Bostadsområde, bevarande naturmiljö, markbostäder, flerbostadshus

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/04/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00