Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rickard Gustafsson; Erica Mattsson , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Rickard Gustafsson, Erica Mattsson
Titel / Title: Stress i omvårdnadsarbetet - en litteraturstudie om hur stress beskrivs av sjuksköterskan
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Tidigare studier har visat på att stress är ett vanligt fenomen hos sjuksköterskor. Stress i sin tur påverkade deras hälsa och professionella tillfredsställelse. Stress beskrevs som ett förhållande mellan en person och dess omgivning där personen uppfattade omgivningen som att den tärde eller överskred personens resurser och äventyrade hennes välbefinnande. Sjuksköterskan har som ansvar att sköta sin egen hälsa för att kunna bedriva en god och säker vård. Hon har ett personligt ansvar för att utöva sitt yrke korrekt så att patientsäkerheten inte äventyras och prioriteten hos hälso- och sjukvårdspersonalen borde vara att tillgodose säker vård. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur stress i omvårdnadsarbetet beskrivs av sjuksköterskan. Metod: Studien baserades på en kvalitativ litteraturstudie gjord med hjälp av åtta artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på att sjukare patienter, brister i organisationen, olika krav och låg lön var bidragande källor till stress. Det framkom även att sjuksköterskorna kände en frustration och hopplöshet vid stress. När stress upplevdes ledde det till konsekvenser för patientsäkerheten och lönen som sjuksköterskorna erhöll förändrades inte trots mer och tyngre arbete. Slutsats: Stress är ett vanligt fenomen och behöver studeras ytterligare. Resultatet som framkommer i studien skulle kunna vara av intresse för den kliniska verksamheten och vidare forskning bör göras för att erhålla en bättre kunskap och förståelse om stress.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: stress, sjuksköterskor, omvårdnadsarbete

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8urbym
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gustafsson.pdf (550 kB, öppnas i nytt fönster)