Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Hallberg , pp. 35. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Camilla Hallberg
Titel / Title: Lönesättande samtal - samspelet mellan medarbetare och ledare
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden till studien är mina egna tankar om hur de lönesättande samtalen inom arbetslivet egentligen fungerar nu när de har blivit alltmer vanliga på arbetsplatserna. Syftet med studien är dels att undersöka hur kommunikationen hanteras och upplevs under ett lönesättande samtal av medarbetare respektive ledare dels att utveckla kunskapen om vilken betydelse kommunikationens påverkan har för samspelet under det lönesättande samtalet. Studiens forskningsfråga har varit hur medarbetarna och ledarna upplever samspelet under samtalet, varför den sociokulturella teorin har använts tillsammans med andra kommunikativa begrepp och teorier. Studien har av den anledningen haft en fenomenologisk ansats för att få fram respondenternas subjektiva upplevelser av samspelet under det lönesättande samtalet. Som metod användes en öppen intervju med en frågeguide som innehåll ett antal olika teman som de olika respondenterna själva fick resonera kring. De olika temana var verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation, feedback, bemötande och känslor. Resultatet visade att det fanns ett samspel men också att det är viktigt att det finns utarbetade begrepp som underlättar samtalen och samspelet.

The backgrounds of this study are my own thoughts on how the salary negotiation discussions in the workplace really work because they now have become common in the workplace. The purpose of this study is to investigate how communication is handled during a salary negotiation discussion, for both employees and managers and to develop awareness of the importance of communication influence on the interaction in the salary negotiation discussion. The research question has been how employees and managers perceive the interactions during the conversation, so the socio-cultural theory has been used together with other communication concepts and theories. The study had a phenomenological approach to obtain the respondents’ subjective experiences of the interaction in the salary negotiation discussions. The method which was used was an open interview with an interview guide which contained a number of different themes that the respondents had to relate to. The different themes were verbal communication, nonverbal communication, feedback, greeting and feelings. The results showed that there was an interaction, but also that it is important to have developed concepts that facilitate conversations and interactions.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: bemötande, feedback, fenomenologi, icke-verbal kommunikation, känslor, lönesättande samtal, samspel, sociokulturell teori samt verbal kommunikation. feedback, feeling, interaction, nonverbal communication, phenomenology, salary negotiation discussions, socio-cultural theory and verbal communication

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8v2huc
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/07/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingalill Johansson
Examinator / Examiner: Victoria C Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hallberg.pdf (358 kB, öppnas i nytt fönster)