Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Olof Franzén , pp. 48. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Olof Franzén
olof_f@hotmail.com
Titel / Title: Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling -Fallstudie: Bengtsfors – Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta examensarbete har varit att studera möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken mellan Bengtsfors kommun och Trestadsregionen (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla) så att den blir attraktivare för arbetspendling både på kort och längre sikt. Tanken är att examensarbetet skall utgöra en del av ett beslutsunderlag för den framtida kollektivtrafikutvecklingen då den utgör ett viktigt verktyg för att ge människor större möjligheter att bo kvar i Bengtsfors genom att erbjuda bättre förutsättningar att ta ett arbete på annan ort.

Restiderna mellan Bengtsfors och Trestadsregionen är idag allt för långa för att vara attraktiva för arbetspendling. Bengtsfors kommun har de senaste tio åren genomgått omfattande förändringar i näringslivet, som inneburit att mer än 1200 arbetstillfällen försvunnit från ett fåtal stora tillverkningsindustrier. Det är därför angeläget att bromsa utflyttningen från kommunen. En halvering av restiderna skulle behövas för att Bengtsfors skall kunna utgöra en möjlig bostadsort för personer som idag bor och arbetar i Trestadsregionen men det krävs mycket kostsamma åtgärder för att kunna uppnå attraktiv restid.

Under arbetets gång har befintlig infrastruktur och kollektivtrafik inventerats och analyserats och utredningar om framtida infrastruktursatsningar och kollektivtrafikstrategier har studerats i syfte att få en bild av potentialen för förbättringar. Statistik över befolkning, sysselsättning, arbetspendling och kollektivresande har samlats in och bearbetats och restider och turtäthet har kartlagts.

Ett stort antal utredningar, rapporter, strategier och analyser har legat till grund för faktainsamlingen för att få en bild av nuläget och för att identifiera planerade och utredda infrastrukturprojekt som kan ha betydelse i bedömningen av framtida förbättringar i kollektivtrafiken. I arbetet med att ta fram kostnadsberäkningar för järnvägsupprustning och driften av regional buss- och tågtrafik har rapporter från trafikhuvudmän och järnvägskonsulter använts.

Resultatet visar på att det är möjligt att väsentligt korta ner restiderna med åtgärder som är planerade i en närtid. I relationen Bengtsfors – Trollhättan kan kombinationen buss och regionaltåg ge en tidsbesparing på 20 % jämfört med idag. I relationen Bengtsfors – Uddevalla är potentialen att korta ner restiden mindre (ca 10%) vilket beror på att det saknas järnväg mellan de båda orterna och att vägens beskaffenhet inte ger något större utrymme för restidsminskningar.

Det framstår som möjligt att uppnå attraktiv restid mellan Bengtsfors och Trollhättan då det idag finns järnvägsanslutning mellan de båda orterna. Åtgärderna som krävs är dock omfattande och innebär mycket höga investerings- och driftskostnader.

Ett hinder i utvecklingen att förbättra förutsättningarna för en ökad arbetspendling är att kapaciteten på järnvägsnätet på sikt väntas minska, främst på grund av ökad godstrafik vilket kan medföra att önskad turtäthet och restider inte kan uppnås.

Eftersom studien kommer att vara vägledande inför eventuella projekt kommer den att lägga störst vikt vid faktainventering och analys. Befintlig infrastruktur och kollektivtrafik inventeras och analyseras och utredningar om framtida infrastruktursatsningar och kollektivtrafikstrategier har studerats i syfte att få en bild av potentialen för förbättringar. Statistik över befolkning, sysselsättning, arbetspendling och kollektivresande har samlats in och bearbetats och restider och turtäthet har kartlagts.

Kollektivtrafikens och transportnätets utveckling samt Dalslands och Bengtsfors utveckling beträffande befolkning, bebyggelse, arbetsmarknad och utbildning har inventerats. Allmänna begrepp och riktlinjer för planering av kollektivtrafik studeras och aktuella kollektivtrafikprojekt presenteras. I analysdelen avser jag att utarbeta alternativ till förbättringar i kollektivtrafiken samt beskriva dess för- och nackdelar och beskriva vilka aspekter som utgör förutsättningarna för en utvecklad kollektivtrafik. Detta innefattar att jämföra tågets för- och nackdelar med bussens. Verkliga projekt som liknar förutsättningarna för denna studie kommer att användas i analysskedet.

Ett stort antal utredningar, rapporter, strategier och analyser har legat till grund för faktainsamlingen för att få en bild av nuläget och för att identifiera planerade och utredda infrastrukturprojekt som kan ha betydelse i bedömningen av framtida förbättringar i kollektivtrafiken. I arbetet med att ta fram kostnadsberäkningar för järnvägsupprustning och driften av regional buss- och tågtrafik har rapporter från trafikhuvudmän och järnvägskonsulter använts.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Trafikplanering, Regionplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/11/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Erland Ullstad
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

olof_f@hotmail.com