Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maja Askevik; Simon Johansson , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Maja Askevik, Simon Johansson
Titel / Title: Sjuksköterskors upplevelser av den vårdande relationens betydelse i mötet med döende patienter
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Sjuksköterskor ska arbeta med att främja liv och även att hjälpa till på bästa sätt för de människor där livet tar slut. Alla människor skall ges rätt till att få bestämma över sitt eget liv, få bästa möjliga vård och få dö under värdiga former. Döden är en del av livets villkor. Palliativ vård syftar till att förebygga och minska lidandet, och det övergripande målet är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes anhöriga. I sjuksköterskans åligganden ingår att lindra lidande. Vårdandets grundmotiv är att vilja den andra människan väl. Vårdaren ska använda sin personliga kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro som en tillgång i det vårdande mötet med patienten. Vårdrelationen vårdare och patient emellan kännetecknas av ett professionellt engagemang där vårdaren inte räknar med att få ut något för egen del. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av den vårdande relationens betydelse i mötet med den döende patienten. Metod: Studien är en litteraturstudie som bygger på kvalitativ forskning. Den baserades på nio vetenskapliga artiklar. Analysdelen inspirerades av en artikel om kvalitativ innehållsanalys skriven av Graneheim och Lundman. Resultat: Resultatet visade att den vårdande relationen är betydelsefull både för patienten och för sjuksköterskan. Den vårdande relationen upplevdes ha många innebörder såsom öppenhet, förtroende, engagemang, närvaro, trygghet, kontinuitet, fungerande kommunikation, självbestämmande, delaktighet, integritet och värdighet. Skapandet av en vårdande relation innebar betydelsefulla förutsättningar såsom sjuksköterskans eget förhållningssätt till död och sorg, sjuksköterskans förhållningssätt till den döende patienten samt kunskaper för palliativ vård. Slutsats: Det mest framträdande i resultatet var att sjuksköterskorna betonade vikten av att besitta kunskap och färdighet samt att ha ett bra förhållningssätt för att sedan kunna skapa en vårdande relation. Detta framkom bland annat genom att denna aspekt var den som kom mest till uttryck i artiklarna

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Sjuksköterska, döende patient, palliativ vård, vårdande relation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sten Isovaara
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sjukskoterskors_upplevelser_vt06.pdf (3406 kB, öppnas i nytt fönster)