Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Bergqvist , pp. 27. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Fredrik Bergqvist
Titel / Title: Strandskydd Jämförelse och tillämpning av ny lagstiftning
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen har varit att jämföra Naturvårdsverkets förslag till en förändring av strandskyddsbestämmelserna, som kom år 2002, med de nya strandskyddsbestämmelserna som i fullo trädde i kraft den förste februari år 2010.

Vidare har frågan hur de allmänna intressena tas till vara i strandskyddsbestämmelserna ställts samt hur förändringarna i lagstiftningen har påverkat detaljplaneringen av strandområden i tätortsområden.

En fallstudie gjorts över ett strandnära område där ett planförslag har gjorts för att visa hur de nya strandskyddsbestämmelserna kan tillämpas vid detaljplanering.

Avgränsningen av arbetet har varit intresseavvägningen mellan de allmänna intressena och de privata utmed strandkanten vid detaljplanering samt till att studera strandskyddets påverkan vid detaljplanering i strandnära lägen. De huvudsakliga källorna har varit Regeringens proposition ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”, Naturvårdsverkets rapport, ”Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna”.

Min slutsats av arbetet är att det i båda förslagen finns positiva och negativa aspekter, men att det i detaljplaneringsärenden har blivit betydligt tydligare hur planen bör utformas, samt vilka områden som får tas i anspråk. Samtidigt anser jag att det råder stor oklarhet vilka områden som kan användas för landsbygdsutveckling.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: strandskydd, detaljplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutversion kandidat.pdf (6135 kB, öppnas i nytt fönster)