Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Vindelman , pp. 93. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2001.

The work

Författare / Author: Anna Vindelman
reko@algonet.se
Titel / Title: Trygghet och säkerhet i 60-talets bostadsområden. Exemplet Dalbo i Växjö.
Översatt titel / Translated title: Safety and security in the housing areas of the 1960`s. The Dalbo, Växjö case.
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete undersöker hur man med hjälp av fysisk planering och gestaltning kan skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet i 60-talens bostadsområden. Som ett exempelområde har Dalbo i Växjö använts.

Efter en historisk och teoretisk genomgång presenteras förslag till förändringar som kan gynna tryggheten och säkerheten i Dalbo

En historisk bakgrund till 60-talets bostadsbyggande och förändringsarbeten i socialt utsatta område ges. Den visar att den samhällsekonomiska utvecklingen, tillsammans med det samhällspolitiska klimatet och den nya tekniken under 60-talet fick stark inverkan på vad som byggdes.

Erfarenheter från förändrings-arbeten visar att det krävs ett multisektoriellt arbetssätt för att lyckas i de mest utsatta bostadsområdena.

Studier om brott och rädsla pekar på att brottsligheten har minskat under 90-talet, samtidigt som känslan av otrygghet har ökat. Det visar sig också att boendet har betydelse för risken att bli utsatt för brott och för att utveckla rädsla. Det brottsförebyggande arbetet i Sverige har under de senaste åren gått från att vara helt socialt preventivt till att bli mer situationellt.

En genomgång av brottsförebyggande arbeten upplyser om att de flesta av dom vilar på en blandning av arkitekten Oscar Newmans och journalisten Jane Jacobs teorier. Det visar sig också att målsättningar och åtgärder är gemensamma för många brottsförebyggande arbeten.
Följande målsättningar har många brottsförebyggande arbetena gemensamt:
Kontinuerligt stadsmönster
Funktionsblandning
Tillgänglighet
Orienterbarhet
Social kontroll
Personligt ansvar

Inventering och analys av Dalbo visar att området har stora brister vad gäller faktorer som antas skapa en trygg och säker stadsdel. Hyresgästerna upplever det som problematiskt med områdets dåliga rykte, den höga omflyttningen och nedskräpningen.

Förslaget, som är en blandning av social och situationell prevention, har som målsättning att bättre knyta Dalbo till omkringliggande områden och öka tillgängligheten, genom att bland annat förbättra anseendet. Målsättningen är även att skapa ordning och överblick i ytor av olika dignitet, öka variationen i området och öka andelen gemensam och privat mark.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: planering, Växjö, trygghet, säkerhet, miljonprogrammet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Eva Öresjö och Gunnar Nyström
eva.oresjo@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/