Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisa Eklund och Ewa Hansson , pp. 27. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Elisa Eklund och Ewa Hansson
laischa84@hotmail.com, hansson.ewa@gmail.com
Titel / Title: Social rekrytering ur arbetssökandes perspektiv – en känslomässig upplevelse.
Översatt titel / Translated title: The emotional experience of social recruitment from job seekers’ perspective.
Abstrakt Abstract:

Ur ett arbetsgivarperspektiv visar tidigare forskning en alltigenom positiv bild av rekrytering via sociala medier, vilket kan förklara dess ökade popularitet. För en arbetssökande däremot kan social rekrytering upplevas som ett hot mot integriteten, eftersom personlig information exponeras för arbetsgivaren. Syftet med denna enkätstudie var därför att öka kunskapen om arbetssökandes inställning till och emotionella upplevelse av social rekrytering utifrån demografiska aspekter. Resultatet från de icke-parametriska testerna visade på en något ambivalent inställning, men med positiva förtecken. Ett samband framkom mellan upplevd nytta och den generella inställningen, men även ålder hade en inverkan på attityden. Den mest framträdande känslan var intresse, men även misstänksamhet framkom. Kvinnor tenderade att uppleva mindre positiva emotioner inför fenomenet, där vana, val av socialt media, samt känslan av kontroll skulle kunna utgöra orsaksfaktorer.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Previous research shows from an employer´s perspective a thoroughly positive image of recruitment through social media, which may explain its increased popularity. For job seekers however, social recruitment might be experienced as a threat to privacy since personal information is exposed to the employer. The purpose of this survey study was to increase knowledge of job applicant attitudes and emotional experience of social recruitment based on demographic aspects. The result from the non-parametric tests revealed a somewhat ambivalent attitude, but with a positive overtone. A correlation was found between perceived benefit and the general attitude, as well as a relation between age and attitude. The most prominent feeling among the participants was interest, but also suspicion was found. Women tended to experience less positive emotions from the phenomenon, where the habit, choice of social media, and the feeling of control could all be causal factors.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Arbetssökande, attityder, emotioner, social rekrytering / Attitudes, emotions, job seeking, social recruitment

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8tpgu4
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 04/25/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012eklund.pdf (288 kB, öppnas i nytt fönster)