Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Frida Kjäll; Sara Lindh Thesis/Examensarbete, pp. 132. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Frida Kjäll, Sara Lindh
fridakjall@hotmail.com, lindh.sara@gmail.com
Titel / Title: Transit Oriented Development in North Temple - Towards a Sustainable and Walkable Community
Översatt titel / Translated title: Stationsnära stadsförnyelse i North Temple, Salt Lake City - Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv
Abstrakt Abstract:

From June to August we had the opportunity to stay in Salt Lake City in Utah, US where the case of our study is taking place. During this time we were working on our thesis with office at the Planning Division in Salt Lake City. From September to December we have worked with completing our thesis in Karlskrona, Sweden.

The aim with our thesis is how to densify and ennoble an area west of downtown Salt Lake City and how to strengthen the area as a social sustainable and transit oriented community. The project area range over 600 hectares and is located along North Temple Street. Today the area has a bad reputation within the city.

In 1998, Salt Lake City worked with the Utah Transit Authority (UTA) and Utah Department of Transportation (UDOT) to study the feasibility of providing Light Rail Transit on North Temple Street between Downtown and the Salt Lake City International Airport. The new light rail line will be a 6-mile (approximately 10 Swedish kilometers) light rail serving an alignment between the city Airport and the City centre. Six new stations are planned along the alignment.

The area around North Temple has great potential and a new light rail line will create a basis for adapting Transit Oriented Development. A TOD community is walkable and pedestrian friendly. In a walkable community the streets are connected, the environment is attractive and contains a great number of destinations.

In order to achieve a social sustainable community input from the public has been a foundation for our proposal. The public posses a great knowledge in their local environment that needs to be brought out and considered. We have been attending two public meetings/workshops where we have been making contacts with people living, working and owning properties in the area.

A step towards achieving a social sustainable community is changing the character of the community from being auto-oriented towards being more walkable. The area currently has a bad reputation that needs to improve; an enhanced environment increases the feeling of security since signs of neglect often are associated with crime. Economic arguments can be used to anchor the benefits followed by a social sustainable transit oriented development. The ownership structure primarily consists of private landowners. In order to motivate landowners, building proprietors and developers using economical incitement can be a successful method. Also the area needs to be developed in stages to minimize the risk of abandoned half-completed building projects and to contribute to a flexible land use. Additionally North Temple should be a compliment to downtown and not a standing in its competition since downtown Salt Lake City is undergoing a big change to revitalize the core of the city.

The thesis results in a plan proposal for developing the area around North Temple, achieving a social sustainable and transit oriented community.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Mellan juni till augusti 2009 besökte vi Salt Lake City i Utah för att utföra en fältstudie i samarbete med stadens planeringsavdelning. Examensarbetet utarbetades med utgångspunkt från de erfarenheter vi fick på plats. Efter vistelsen i USA färdigställdes examensarbetet i Karlskrona från september till december samma år.

Syftet med uppsatsen är att ge förslag till stadsförnyelse för ett område väster om centrala Salt Lake City, främst genom att föreslå åtgärder till att förtäta och förädla området. Området är för närvarande belastat med sociala problem och har fått ett dåligt rykte bland befolkningen. Vi har lagt tonvikt på hur man främjar en stationsnära socialt hållbar utveckling. Projektområdet är över 600 hektar stort och utgår från en väg som heter North Temple, vi har valt att kalla hela projektområdet för ”North Temple project area”.

År 1998 samarbetade Salt Lake City och transportavdelningen med att studera möjligheten att anlägga en ny spårväg mellan stadens flygplats och centrum. Spårvägen ska anläggas på den befintliga vägen North Temple samtidigt som vägen ska byggas om från en bred bilväg till en stadsmässig boulevard. Den nya sträckan kommer att vara cirka en mil lång och inkludera sex stationer.

Området kring North Temple har stor utvecklingspotential och en ny spårväg kommer att ge förutsättningarna som krävs för en stationsnära stadsutveckling, så kallat TOD. Ett område med TOD (Transit Oriented Development) kännetecknas av att fotgängare priotiteras, vägarna är sammanhängande och att omgivningen är attraktiv samt består av ett flertal destinationer.

Allmänheten besitter en stor kunskap i sin lokalmiljö som vi vill ta fram och belysa. Vi har deltagit i två möten där boende, anställda, fastighetsägare och andra medborgare med intresse av utvecklingen i North Temple har deltagit. Dessa synpunkter har varit till stor hjälp i vårt examensarbete då vi utformat våra planförslag.

Ett steg mot att förstärka ett socialt hållbart samhälle är att ändra områdets struktur och karaktär från bilorienterat till gångvänligt. Den kriminella stämpel och det allmänt dåliga rykte området har fått behöver förbättras. En blandad stad i kombination med upprustning och underhåll främjar en attraktiv miljö vilket bidrar till en ökad känsla av trygghet.

Ägostrukturen består främst av privat ägande. Ekonomiska incitament är framgångsrikt för att motivera fastighetsägare till att vilja delta i en utveckling av område. För att minimera risken av halvfärdiga projekt och bidra till en flexibel plan ska området utvecklas i olika faser. Eftersom Salt Lake Citys stadskärna i dagsläget genomgår stora förändringar för att återvitaliseras ska inte North Temple bli en konkurrent utan fungera som ett komplement och en förlängning av stadskärnan.

Examensarbetet resulterar i två planförslag som visar på hur området kring North Temple kan utvecklas mot ett socialt hållbart samhälle med god kollektivtrafikförsörjning, gångvänliga miljöer och blandade funktioner.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Transit Oriented Development, TOD, Social Sustainability, Salt Lake City, North Temple, Walkability, Walkable Communities, Light Rail, Swedish and American Planning, Housing in US

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/28/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
anette.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Anette Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Community and Economic Development/Planning Division, Salt Lake City, Utah, US