Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emir Medic; Maziar Soltani BEE 04:14, pp. 34. TEK/avd. för signalbehandling, 2005.

The work

Författare / Author: Emir Medic, Maziar Soltani
tib00eme@student.bth.se
Titel / Title: Methods for characterization of digital, image-producing detectors within medical X-ray diagnostics
Översatt titel / Translated title: Metoder för karakterisering av digitala bildgivande detektorer inom den medicinska röntgendiagnostiken
Abstrakt Abstract:

Construct a test object (phantom) that can generate a sharp edge in the X- ray image.
Develop a program code in the high-level language MATLAB for determination of earlier mentioned parameters, MTF and DQE in particular.
Work out radiation geometry, suitable for the purpose.
Verify the usability through practical measurements on already existing clinical equipment at the hospital in Blekinge.
Study the effect of radiation energy, dose of radiation, detector direction, spatial frequency, variation of sampling of the edge spread function (ESF), etc.
Compare gained results with relevant literature.
The practical meaning of the present case project is to:
Make a clinically usable method for the quality safety of digital, medical X- ray equipment available at the hospital in Blekinge.
Transfer, from the hospital in Blekinge to the Blekinge Institute of Technology, competence within medical radiation physics and medical technology, which could be interesting since the University is considering increasing their commitment within this area.
The method can be spread within the informal co-operation, concerning medical radiation physics that is present within the hospitals outside the University districts in the southern region.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med föreliggande projekt är att:

konstruera ett testobjekt (fantom) som kan generera en skarp kant i röntgenbilden
utveckla programkod i högnivåspråket MATLAB för bestämning av ovan nämnda parametrar, i synnerhet då MTF och DQE
utarbeta en bestrålningsgeometri lämpad för ändamålet
verifiera användbarheten genom praktiska mätningar på befintlig klinisk utrustning vid Blekingesjukhuset
studera inverkan av strålningsenergi, stråldos, detektorriktning, spatiell frekvens, varianter av sampling av kantspridningsfunktionen (ESF), et c.
jämföra erhållna resultat med relevant litteratur


Den praktiska betydelsen av föreliggande projekt är att:

en kliniskt användbar metod för kvalitetssäkring av digital, medicinsk röntgenutrustning görs tillgänglig vid Blekingesjukhuset
överföring, från Blekingesjukhuset till Blekinge tekniska högskola, av kompetens inom medicinsk strålningsfysik och medicinsk teknik, vilket kan vara intressant eftersom BTH avser öka sitt engagemang inom just dessa områden
metoden kan spridas inom det informella samarbete avseende medicinsk strålningsfysik som finns mellan sjukhusen utanför universitetsorterna i södra regionen
Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: X-ray diagnostics

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Telekommunikationsingenjör inkl. basår/Telecommunication engineer
Registreringsdatum / Date of registration: 03/07/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jan Ove Christoffersson,
jan-ove.christoffersson@ltblekinge.se
Examinator / Examiner: Benny Lövström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för signalbehandling
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Landstinget Blekinge
Anmärkningar / Comments:

0709-352848

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport_bee0414.pdf (1535 kB, öppnas i nytt fönster)