Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Gertrud Böckman; Fredrik Nilsson , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Gertrud Böckman, Fredrik Nilsson
Titel / Title: Sjuksköterskans möte med patienter med HIV/AIDS
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: HIV/AIDS har blivit ett allt större problem i världen varför sjuksköterskor kommer att möta patienter med denna sjukdom i allt större utsträckning. Runt 39,5 miljoner är smittade av HIV/AIDS och cirka 25 miljoner har dött. Det är därför viktigt att undersöka vad sjuksköterskan upplever i sitt möte med patienter med HIV/AIDS. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande upplever i sitt möte med patienter med HIV/AIDS. Metod: Metoden som författarna valt är en litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod valdes ut för att granskas med innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier med tillhörande subkategorier genererades. Det visade sig att de flesta sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande har positiva inställningar till patienter med HIV/AIDS även om många rädslor förknippas med vården av denna patientgrupp. Relationen till patienterna framhävs som betydelsefull och många av sjuksköterskorna beskriver livsbejakande lärdomar av patienterna. Slutsats: Sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande har i de flesta fall positiva inställningar till patienter med HIV/AIDS men upplever rädsla för att smittas.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: HIV/AIDS, litteraturstudie, mötet, patient, sjuksköterska, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/09/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bert-Åke Nyström
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: gertrudb_fredrikn_2.pdf (364 kB, öppnas i nytt fönster)