Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Saranda Brovina; Lena Wärhner , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Saranda Brovina, Lena Wärhner
Titel / Title: Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens
Abstrakt Abstract:

Urininkontinens hos kvinnor i Sverige och i resten av världen är idag ett växande problem och ett dolt hälsoproblem. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod som användes var en kvalitativ litteraturstudie med vetenskapligt granskade artiklar. Sökningen resulterade i nio artiklar. Vetenskapliga artiklar söktes i CINAHL och LibHub databas. Innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) utfördes.
Resultatet består av fyra huvudkategorier. Dessa är känsla av skam, negativa möten i vården, förlorad kroppskontroll och upplevelse av brist på kunskap hos kvinnorna.
Slutsatser som drogs var att kvinnor med urininkontinens levde i det tysta då de ansåg att urininkontinens som ämne var tabu och för intimt att tala om. Mer kunskap om urininkontinens behövs för att tillgodose både kvinnorna och personal inom hälso- och sjukvården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Urininkontinens, kvinnor, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke5cw
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011brovina.pdf (693 kB, öppnas i nytt fönster)